วิสัยทัศน์ ชย.ทอ.
   "เป็นองค์กรในสายงานช่างโยธา ที่มีสมรรถนะสูง"

ภารกิจ
  กรมช่างโยธาทหารอากาศ มีหน้าที่ วางแผนการปฏิบัติ อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม กำกับการ พัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับกิจการช่างโยธา การสนามบิน การดับเพลิงและกู้ภัย และการพัสดุช่างโยธา กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านช่างโยธา มีเจ้ากรมช่างโยาธาทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ