1564021569154 กองวิทยาการ ชย.ทอ. 2 กองบริการ ชย.ทอ.
3 การจัดการความรู้ ชย.ทอ. 4 งานพัฒนาระบบราชการ 
มาตรฐานงาน RM KM. ชย.ทอ.
5 ระบบตรวจสอบและสืบค้น
คุณลักษณะเฉพาะ สายช่างโยธา
6 ระบบช่วยสรุปผลการแจ้งความต้องการ
ครุภัณฑ์สายช่างโยธา เพื่อลงระบบ IBCS
7 ระบบประมาณราคาแบบร่าง
จากฐานข้อมูลเชิงสถิติเคราะห์
8 มาตรฐานราคากลาง
ที่ใช้ในงานก่อสร้างของ ทอ.
9 ระบบประมาณราคา
แบ่งงวดงาน รายการงานก่อสร้าง
10  รวบรวมหลักสูตรของสายวิทยาการต่างๆ
waterSupply2 กองประปาและสุขาภิบาล  factory  กองโรงงาน ชย.ทอ. 
11  ระบบปฏิบัติการ ชย.ทอ. 12  ประเมินผู้รับจ้าง
13 ระบบตรวจสอบและส่งเรื่อง
อัตราจ่ายพัสดุครบอายุ