ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 - 22 ม.ค.64 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างสร้างโรงผลิตน้ำประปา พร้อมถนน ลาน และอาคารบริวาร ที่ บน.41 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 22 ม.ค.64 ประกาศราคากลาง งานจ้างสร้างโรงผลิตน้ำประปา พร้อมถนน ลาน และอาคารบริวาร ที่ บน.41 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 - 22 ม.ค.64 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างสร้างโรงผลิตน้ำประปา พร้อมถนน ลาน และอาคารบริวาร ที่ บน.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 22 ม.ค.64 ประกาศราคากลาง งานจ้างสร้างโรงผลิตน้ำประปา พร้อมถนน ลาน และอาคารบริวาร ที่ บน.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 22 ม.ค.64 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ (เรือนแถว) เขต 1, 2 และ 3 ท่าดินแดง จำนวน 24 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 - 21 ม.ค.64 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภค ที่สนามบินวัฒนานคร โดยวิธีคัดเลือก

- 20 ม.ค.64 ประกาศราคากลางงาน จ้างก่อสร้างซ่อมแซมรั้วกำแพง กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 20 ม.ค.64 ประกาศเชิญชวน จ้างก่อสร้างซ่อมแซมรั้วกำแพง กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-19 ม.ค.64 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงเครื่องหน่วงความเร็วเครื่องบิน BAK-14 ที่ กองบิน 7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-19 ม.ค.64 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน) สนามฮอกกี้ กองทัพอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 15 ม.ค.64 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างโรงผลิตน้ำประปา พร้อมถนน ลาน และอาคารบริวาร ที่ กองบิน 56 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

-15 ม.ค.64 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๖๒ (คลังพัสดุ แผนกซ่อมสร้างอาคาร กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-15 ม.ค.64 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อกด้านทิศใต้ สนามเทนนิสกองทัพอากาศ เขต ๖ ทุ่งสีกัน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 15 ม.ค.64 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างอาคารที่พัก นายทหารสัญญาบัตรโสด จำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่สนามบินวัฒนานคร โดยวิธีคัดเลือก

- 15 ม.ค.64 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างอาคารที่พัก นายทหารประทวนโสด จำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่สนามบินวัฒนานคร โดยวิธีคัดเลือก

- 15 ม.ค.64 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างอาคาร ที่พักทหาร พัน.หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ที่สนามบินวัฒนานคร โดยวิธีคัดเลือก

- 14 ม.ค.64 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมแซมถนนรอบ กองบังคับการ กรมขนส่งทหารอากาศ (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 ม.ค.64 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมถนนรอบ กองบังคับการ กรมขนส่งทหารอากาศ (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 ม.ค.64 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณไหล่ถนนเวชยันต์รังสฤษฎ์ 2 ตรงข้าม กองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 ม.ค.64 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณไหล่ถนนเวชยันต์รังสฤษฎ์ 2 ตรงข้าม กองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 ม.ค.64 ประกาศเชิญชวน งานจ้างสร้างเขื่อนกันดินและขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณแนวรั้ว กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 ม.ค.64 ประกาศราคากลาง งานจ้างสร้างเขื่อนกันดินและขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณแนวรั้ว กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 ม.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 ม.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2112 (ห้องน้ำ-ห้องส้วม) ที่ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 ม.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารและระบบไฟฟ้าภายในอาคารหมายเลข 2002 (โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 ม.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกแบบอาคารทางการแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 14 ม.ค.64 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมแซมแนวสันเขื่อนคูน้ำด้านหน้า สโมสรทหารอากาศชั้นประทวน (ท่าดินแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 ม.ค.64 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมแนวสันเขื่อนคูน้ำด้านหน้า สโมสรทหารอากาศชั้นประทวน (ท่าดินแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 13 ม.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2027 (ชุมนุมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 13 ม.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1971 และอาคารหมายเลข 1972 ที่สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม เขื่องใน โดยวิธีคัดเลือก

- 13 ม.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่ สถานีรายงานภูสิงห์ โดยวิธีคัดเลือก

- 13 ม.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1191 ที่ สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม เขาหมอน โดยวิธคัดเลือก

- 13 ม.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างปรับปรุงถนนทางขึ้นและถนนภายในที่ สถานีรายงานภูเขียว โดยวิธีคัดเลือก

-12 ม.ค.64 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างอาคาร กองบังคับการ ฝูงบิน 231 กองบิน 23 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ กองบิน 23 โดยวิธีคัดเลือก

- 12 ม.ค.64 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างโรงผลิตน้ำประปาพร้อมถนน ลาน และอาคารบริวาร ที่ กองบิน 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

-12 ม.ค.64 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง งานจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ (เรือนแถว) เขต 1, 2 และ 3 ท่าดินแดง จำนวน 24 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-12 ม.ค.64 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ (เรือนแถว) เขต 1, 2 และ 3 ท่าดินแดง จำนวน 24 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-12 ม.ค.64 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารหมายเลข 2004 (อาคารโรงพิมพ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-12 ม.ค.64 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารหมายเลข 2004 (อาคารโรงพิมพ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-8 ม.ค.64 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อกด้านทิศใต้ สนามเทนนิสกองทัพอากาศ เขต 6 ทุ่งสีกัน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-8 ม.ค.64 ประกาศราคากลาง  งานจ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อกด้านทิศใต้ สนามเทนนิสกองทัพอากาศ เขต 6 ทุ่งสีกัน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-8 ม.ค.64 ยกเลิกประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชย.ทอ.16238, ชย.ทอ.16239 ที่ ห้องประชุมอเนกประสงค์ กองบิน 5 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-8 ม.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงถนนทางเข้าบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่ บน.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-8 ม.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสร้างอาคารสนามยิงปืน กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-8 ม.ค.64 ประกาศเชิญชวน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๖๒ (คลังพัสดุ แผนกซ่อมสร้างอาคาร กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-8 ม.ค.64 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๖๒ (คลังพัสดุ แผนกซ่อมสร้างอาคาร กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-8 ม.ค.64 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารหมายเลข ๒๐๕๑ (อาคารปฏิบัติงาน) ที่ กองซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ กองโรงงาน กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-8 ม.ค.64 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารหมายเลข ๒๐๕๑ (อาคารปฏิบัติงาน) ที่ กองซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ กองโรงงาน กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-8 ม.ค.64 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารกองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-8 ม.ค.64 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๘๓ (ฝ่ายคลังสาธารณูปการ) กองพัสดุช่างโยธา กรมช่างโยธาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-7 ม.ค.64 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๘๔ (ห้องประชุม กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ๓) ที่ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-7 ม.ค.64 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๘๔ (ห้องประชุม กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ๓) ที่ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-7 ม.ค.64 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๖๕ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ที่ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-7 ม.ค.64 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๖๕ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ที่ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 6 ม.ค.64 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างโรงผลิตน้ำประปา พร้อมถนน ลาน และอาคารบริวาร ที่ กองบิน 1 โดยวิธีคัดเลือก

-5 ม.ค.64 ประกาศเชิญชวน จ้างสร้างโรงผลิตนํ้าประปา พร้อมถนน ลาน และอาคารบริวาร ที่ โรงเรียนการบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-4 ม.ค.64 ประกาศเชิญชวน  งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๔๑๘, ๒๔๑๙, ๒๔๒๐, ๒๔๒๔, ๒๔๒๘ และ ๒๔๒๙ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-4 ม.ค.64 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๕๐๒ (แผนกสนับสนุนการซ่อมเครื่องยนต์ กองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-4 ม.ค.64 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๕๐๒ (แผนกสนับสนุนการซ่อมเครื่องยนต์ กองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-4 ม.ค.64 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงอาคาร กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ  สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-4 ม.ค.64 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคาร กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-4 ม.ค.64 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๘๓ (ฝ่ายคลังสาธารณูปการ) กองพัสดุช่างโยธา กรมช่างโยธาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-4 ม.ค.64 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๘๓ (ฝ่ายคลังสาธารณูปการ) กองพัสดุช่างโยธา กรมช่างโยธาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-4 ม.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องนํ้าชั้น ๒ อาคารหมายเลข ๓๒๑๙ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-4 ม.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๒๐๑ และ ๒๒๐๒(อาคารตึกแถว ๒ ชั้น ๑๐ ครอบครัว) ที่ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-4 ม.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารหมายเลข ๒๒๖๘ (อาคารเภสัชกรรม) โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 4 ม.ค.64 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงสีจราจรลานจอดเครื่องบิน และจัดทำรากสายดิน ที่ กองบิน 6 โดยวิธีคัดเลือก

-4 ม.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูงในเขตพื้นที่ยุทธการและในเขตบ้านพักอาศัย ที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธีคัดเลือก

-29 ธ.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบอาคารหมายเลข ๒๐๒๒ (ฝ่ายคลังพัสดุ ที่๑ แผนกคลังพัสดุ กองพัสดุพลาธิการ กรมพลาธิการทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-29 ธ.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบอาคารหมายเลข ๒๐๒๒ (ฝ่ายคลังพัสดุ ที่๑ แผนกคลังพัสดุ กองพัสดุพลาธิการ กรมพลาธิการทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-29 ธ.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างอาคารสนับสนุน ฝูงบิน 202 กองบิน 2 โดยวิธีคัดเลือก

-28 ธ.ค.63 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน) สนามฮอกกี้ กองทัพอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-28 ธ.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน) สนามฮอกกี้ กองทัพอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-28 ธ.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างสร้างโรงผลิตน้ำประปา พร้อมถนน ลาน และอาคารบริวาร ที่ โรงเรียนการบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-28 ธ.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างสร้างโรงผลิตน้ำประปา พร้อมถนน ลาน และอาคารบริวาร ที่ โรงเรียนการบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-28 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2029 (กองบังคับการกรมพลาธิการทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-28 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า CUMMINS ขนาด 200 KW. ชย.ทอ.0849 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-25 ธ.ค.63 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๔๑๘, ๒๔๑๙, ๒๔๒๐, ๒๔๒๔, ๒๔๒๘ และ ๒๔๒๙ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-25 ธ.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๔๑๘, ๒๔๑๙, ๒๔๒๐, ๒๔๒๔, ๒๔๒๘ และ ๒๔๒๙ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-25 ธ.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๓๗ (อาคารชุมนุมช่างโยธาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-25 ธ.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๕๕ (แผนกโรงงาน กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 24 ธ.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงาน สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 24 ธ.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงลานจอดรถสวนสุขภาพกองทัพอากาศ ชาวฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 24 ธ.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงลานจอดรถสวนสุขภาพกองทัพอากาศ ชาวฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 24 ธ.ค.63 ราคากลาง งานจ้างสร้างโรงจอดรถด้านหลังอาคารหมายเลข ๒๐๘๘ (กองปฏิบัติการสื่อสาร กองสื่อสารโทรคมนาคม กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 24 ธ.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างสร้างโรงจอดรถด้านหลังอาคารหมายเลข ๒๐๘๘ (กองปฏิบัติการสื่อสาร กองสื่อสารโทรคมนาคม กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ) 

- 24 ธ.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๐๕ (อาคารกองบังคับการ กองโรงงานสรรพาวุธ ๑)กองโรงงานสรรพาวุธ ๑ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 24 ธ.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๒๑๐ (ฝ่ายรวมกระสุน ๑ ฯ) แผนก ๒ กองโรงงานสรรพาวุธ ๒ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 23 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ลานจอด ขนส่งทางอากาศ กองบิน 23 โดยวิธีคัดเลือก

-23 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2265 (บ้านพักพยาบาล) โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-23 ธ.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1014 (อาคารโรงเพาะชำ) ที่ กรมสารบรรณทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

-23 ธ.ค.63 ประกาศเชิญชวน จ้างปรับปรุงห้องประชุมอาคารหมายเลข ๒๔๕๕ (กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-23 ธ.ค.63 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องประชุมอาคารหมายเลข ๒๔๕๕ (กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-23 ธ.ค.63 ประกาศเชิญชวน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๐๑ (กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-23 ธ.ค.63 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๐๑ (กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-23 ธ.ค.63 ประกาศเชิญชวน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๐๕ (แผนกช่างโยธา กองบริการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-23 ธ.ค.63 ประกาศเชิญชวน จ้างปรับปรุงระบบประปา ที่ กองบิน ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-23 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ลานรวมพล โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-23 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๗  (ชุมนุมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 23 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายใน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 22 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องหน่วงความเร็วเครื่องบิน ที่ กองบิน 23 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- 22 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องหน่วงความเร็วเครื่องบิน ที่ กองบิน 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- 22 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องหน่วงความเร็วเครื่องบิน ที่ กองบิน 21 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- 22 ธ.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงถนนทางขึ้นและถนนภายในที่ สถานีรายงานภูเขียว โดยวิธีคัดเลือก

- 22 ธ.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่ สถานีรายงานภูสิงห์ โดยวิธีคัดเลือก

- 21 ธ.ค.63 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๓๗ (อาคารชุมนุมช่างโยธาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 21 ธ.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๓๗ (อาคารชุมนุมช่างโยธาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 21 ธ.ค.63 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๕๕ (แผนกโรงงาน กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 21 ธ.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๕๕ (แผนกโรงงาน กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 21 ธ.ค.63 ยกเลิกประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๓๗ (อาคารชุมนุมช่างโยธาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 18 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสร้างอาคารโรงอาหาร กรมขนส่งทหารอากาศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 18 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง แฟลตประทวน 1-8 ทุ่งสีกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 18 ธ.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงระบบส่งนํ้ำดิบภายนอก จากคลองพุมดวงถึงบ่อเก็บน้ำดิบ (ด้านหน้ากองบิน) ที่ กองบิน ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-18 ธ.ค.63 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๐๕ (อาคารกองบังคับการ กองโรงงานสรรพาวุธ ๑)  กองโรงงานสรรพาวุธ ๑ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-18 ธ.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๐๕ (อาคารกองบังคับการ กองโรงงานสรรพาวุธ ๑)  กองโรงงานสรรพาวุธ ๑ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-18 ธ.ค.63 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๒๑๐ (ฝ่ายรวมกระสุน ๑ ฯ) แผนก ๒ กองโรงงานสรรพาวุธ ๒ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-18 ธ.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๒๑๐ (ฝ่ายรวมกระสุน ๑ ฯ) แผนก ๒ กองโรงงานสรรพาวุธ ๒ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 17 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ อาคารคุ้มเกล้า ฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 17 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ อาคารศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมเเพทย์ทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 17 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมเเพทย์ทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

-17 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๔๐๖ (หมวดขนส่งปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๔๐๖ (หมวดขนส่งกองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-17 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๐๔ (แผนกขนส่ง กองบริการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-17 ธ.ค.63 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๐๕ (แผนกช่างโยธา กองบริการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-17 ธ.ค.63 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๐๕ (แผนกช่างโยธา กองบริการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-17 ธ.ค.63 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา ที่ กองบิน ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-17 ธ.ค.63 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบประปา ที่ กองบิน ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ปรับปรุงระบบประปา ที่ กองบิน ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 17 ธ.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบิน กองบิน 1 ระยะที่ 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 16 ธ.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงลู่ - ลานกรีฑา สนามกีฬากองทัพอากาศ (จันทรุเบกษา) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 16 ธ.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1971 และอาคารหมายเลข 1972 ที่ สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม เขื่องใน โดยวิธีคัดเลือก

- 15 ธ.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2210 (อาคารเยี่ยมญาติ) ที่ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง โดยวิธีคัดเลือก

- 15 ธ.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1611 และอาคารหมายเลข 1612 ที่ สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม บ้านส้มป่อยน้อย โดยวิธีคัดเลือก

- 15 ธ.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงห้องน้ำและโถงภายในอาคาร ที่ กรมสารบรรณทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 15 ธ.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1253 ที่ ศูนย์โทรคมนาคม ชั้น 2 เขาเขียว โดยวิธีคัดเลือก

- 15 ธ.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1191 ที่ สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม เขาหมอน โดยวิธีคัดเลือก

- 15 ธ.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบิน กองบิน 2 ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 15 ธ.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ (แฟลต) เขต ๑, ๒ และ ๓ ท่าดินแดงจำนวน ๒๐ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 15 ธ.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ (แฟลตประทวน) เขต ๖ สีกัน จำนวน ๑๖ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 ธ.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ (แฟลตสัญญาบัตร) เขต ๖ สีกัน  จำนวน ๒๒ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 ธ.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 ธ.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงห้องอาหารวิทยาลัยการทัพอากาศ  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 ธ.ค.63 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงระบบส่งนํ้ำดิบภายนอก จากคลองพุมดวงถึงบ่อเก็บน้ำดิบ (ด้านหน้ากองบิน) ที่ กองบิน ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 ธ.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบส่งนํ้ำดิบภายนอก จากคลองพุมดวงถึงบ่อเก็บน้ำดิบ (ด้านหน้ากองบิน) ที่ กองบิน ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 ธ.ค.63 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบส่งนํ้ำดิบภายนอก จากคลองพุมดวงถึงบ่อเก็บน้ำดิบ (ด้านหน้ากองบิน) ที่ กองบิน ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 ธ.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องหน่วงความเร็วเครื่องบิน ที่ กองบิน 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- 14 ธ.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องหน่วงความเร็วเครื่องบิน ที่ กองบิน 21 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- 14 ธ.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องหน่วงความเร็วเครื่องบิน ที่ กองบิน 23 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- 14 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมอุปกรณ์สนันสนุนระบบประปาและสุขาภิบาล (ภาคใต้) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 14 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมอุปกรณ์สนันสนุนระบบประปาและสุขาภิบาล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 14 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ที่ กองโรงงานสรรพาวุธ 4 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 14 ธ.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1911 และอาคารหมายเลข 1912 ที่สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม บ้านยาง โดยวิธีคัดเลือก

- 9 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ที่ โรงเรียนเสธนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 9 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างซองจอดเครื่องบิน ฝูง. 402 ฯ ที่ กองบิน 4 โดยวิธีคัดเลือก

- 9 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอก สถานีรายงานสมุย โดยวิธีคัดเลือก

- 8 ธ.ค.63 ประกาศราคากลาง งานสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร และถังน้ำสูง ที่สถานีสูบและจ่ายน้ำประปา ส่วนราชการและบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศ จ้านวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 7 ธ.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น ๒ อาคารหมายเลข ๓๒๑๙ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 7 ธ.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น ๒ อาคารหมายเลข ๓๒๑๙ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 7 ธ.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๗ (แผนกซ่อมตัวรถ กองโรงงาน กรมขนส่งทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 7 ธ.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๗ (แผนกซ่อมตัวรถ กองโรงงาน กรมขนส่งทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 7 ธ.ค.63 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ (แฟลตประทวน) เขต ๖ สีกัน จำนวน ๑๖ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

- 7 ธ.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ (แฟลตประทวน) เขต ๖ สีกัน จำนวน ๑๖ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 7 ธ.ค.63 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ (แฟลต) เขต ๑, ๒ และ ๓ ท่าดินแดง จำนวน ๒๐ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 7 ธ.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ (แฟลต) เขต ๑, ๒ และ ๓ ท่าดินแดง จำนวน ๒๐ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 4 ธ.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเข้าบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่ กองบิน 5 ห้องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 4 ธ.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเข้าบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่ กองบิน 5 ห้องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 3 ธ.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ (แฟลตสัญญาบัตร) เขต 6 สีกัน จำนวน 22 ห้องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 3 ธ.ค.63 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ (แฟลตสัญญาบัตร) เขต 6 สีกัน จำนวน 22 ห้องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 3 ธ.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2112 (ห้องน้ำ - ห้องส้วม) ที่ ศูนย์บัญชาการอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 3 ธ.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2112 (ห้องน้ำ - ห้องส้วม) ที่ ศูนย์บัญชาการอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 3 ธ.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารและระบบไฟฟ้าภายในอาคาร หมายเลข 2002 (โรงเรียนนายทหารอากาศชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 3 ธ.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบภายนอก จากคลองพุมดวงถึงบ่อเก็บน้ำดิบ (ด้านหน้ากองบิน) ที่ กองบิน 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 2 ธ.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 2 ธ.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ อาคารคุ้มเกล้า ฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 2 ธ.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ อาคารศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 2 ธ.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง ขนาด 120 kVA และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ที่ สถานีรายงานบ้านเพ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

- 2 ธ.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง ขนาด 120 kVA และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ที่ สถานีรายงานภูเก็ต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

- 2 ธ.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารหมายเลข 2268 (อาคารเภสัชกรรม) โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 2 ธ.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารหมายเลข 2268 (อาคารเภสัชกรรม) โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 2 ธ.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2201 และ 2202 (อาคารตึกแถว 2 ชั้น 10 ครอบครัว) ที่เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 2 ธ.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2201 และ 2202 (อาคารตึกแถว 2 ชั้น 10 ครอบครัว) ที่เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 2 ธ.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

- 30 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมอุปกรณ์สนับสนุนระบบประปาและสุขาภิบาล (ภาคกลางและภาคเหนือ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 30 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าแรงสูงบริเวณ กองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ และ ฝูงบิน 603 กองบิน 6 จำนวน 1 งาน

- 30 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชย.ทอ.18411, ชย.ทอ.18414, ชย.ทอ.18412, ชย.ทอ.18413, ชย.ทอ.18415, ชย.ทอ.18416 ที่ ท่าอากาศยาน 1 กองบิน 6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 30 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมรถปั้นจั่นกู้ บ.GROVE หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 58019 โดยวิธีคัดเลือก

- 30 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมรถปั้นจั่นกู้ บ.GROVE หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 58770 โดยวิธีคัดเลือก

-30 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมอุปกรณ์สนับสนุนระบบประปาและสุขาภิบาล บริเวณดอนเมือง จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

-30 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัด ISUZU หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 58517 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-30 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัด MITSUBISHI หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 58175 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-30 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ CAT EL240B หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 58859 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-30 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสร้างจุดรวบรวมขยะบริเวณแฟลตพักอาศัยกองทัพอากาศ สีกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-27 พ.ย.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างสร้างอาคารสนามยิงปืน กรมสรรพวุธทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-27 พ.ย.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2029 (กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-27 พ.ย.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2029 (กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-27 พ.ย.63 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบภายนอก จากคลองพุมดวงถึงบ่อเก็บน้ำดิบ (ด้านหน้ากองบิน) ที่ กองบิน 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-27 พ.ย.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบภายนอก จากคลองพุมดวงถึงบ่อเก็บน้ำดิบ (ด้านหน้ากองบิน) ที่ กองบิน 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-27 พ.ย.63 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารและระบบไฟฟ้าภายในอาคารหมายเลข 2002 (โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-27 พ.ย.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารและระบบไฟฟ้าภายในอาคารหมายเลข 2002 (โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-25 พ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2004 (อาคารฝึกสรีรวิทยาการบิน) สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

-25 พ.ย.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ลานรวมพล โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-25 พ.ย.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ลานรวมพล โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-25 พ.ย.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมแซมถนนภายใน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-25 พ.ย.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมถนนภายใน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-24 พ.ย.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2406 (หมวดขนส่ง กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน 2 กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-24 พ.ย.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2406 (หมวดขนส่ง กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน 2 กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 24 พ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมอุปกรณ์สนับสนุนระบบประปาและสุขาภิบาล (ภาคใต้) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 24 พ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูงในเขตพื้นที่ยุทธการและในเขตบ้านพักอาศัย ที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธีคัดเลือก

- 24 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมรถดับเพลิงอากาศยาน STEYR หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 59928 โดยวิธีคัดเลือก

-24 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชย.ทอ.10801 ที่ กองบังคับการ กองบิน 4 จํานวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

-24 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชย.ทอ.8737 ที่ กองบังคับการ กองบิน 1 จํานวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

-23 พ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างก่อสร้างสร้างอาคารสนามยิงปืน กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-23 พ.ย.63 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างสร้างอาคารสนามยิงปืน กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-23 พ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2265 (บ้านพักพยาบาล) โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-23 พ.ย.63 ประกาศเชิญชวน ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2265 (บ้านพักพยาบาล) โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-23 พ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า CUMMINS ขนาด 200 KW. ชย.ทอ.0849 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-23 พ.ย.63 ประกาศเชิญชวน จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า CUMMINS ขนาด 200 KW. ชย.ทอ.0849 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 23 พ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมอุปกรณ์สนับสนุนระบบประปาสุขาภิบาล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

-18 พ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2027 (ชุมนุมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-18 พ.ย.63 ประกาศเชิญชวน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2027 (ชุมนุมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-18 พ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2004 (แผนกขนส่ง กองบริการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-18 พ.ย.63 ประกาศเชิญชวน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2004 (แผนกขนส่ง กองบริการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 13 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างสร้างโรงจอดรถอาคารหมายเลข 4454 กองบังคับการ กองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 13 พ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ที่ กองโรงงานสรรพาวุธ 4 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 13 พ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ที่ กองโรงงานสรรพาวุธ 4 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 12 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกวาดดูดฝุ่น หน่วยราชการกองทัพอากาศ พื้นที่ภาคกลาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก 

- 12 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกวาดดูดฝุ่น หน่วยราชการกกองทัพอากาศ พื้นที่ภาคใต้ จำนวน 1 งาน โดยวธีคัดเลือก

- 12 พ.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงอาคาร หน่วยราชการกองทัพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 12 พ.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 12 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 12 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน หน่วยราชการกองทัพอากาศ พื้นที่ภาคใต้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 12 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ที่ กองบิน 4 จำนวน 1 งานโดยวิธีคัดเลือก

- 12 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยกงาแซะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 12 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกู้ภัยและช่วยชีวิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 12 พ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างติดตั้งระบบป้องกันนกอาคารหมายเลข 1062 (อาคารโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ ฝูงบิน 203) ที่ กองบิน 2 โดยวิธีคัดเลือก

- 12 พ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างติดตั้งระบบป้องกันนกอาคารหมายเลข 1051 (อาคารโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ ฝูงบิน 201) ที่ กองบิน 2 โดยวิธีคัดเลือก

- 12 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างปรับปรุงอาคาร 2025 กรมพลาธิการทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 11 พ.ย.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง แฟลตประทวน 1 - 8 ทุ่งสีกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 11 พ.ย.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2137 (อาคารชุมนุมช่างโยธาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 11 พ.ย.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างสร้างอาคารโรงอาหาร กรมขนส่งทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 10 พ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมอุปกรณ์สนับสนุนระบบประปาและสุขาภิบาล (ภาคกลางและภาคเหนือ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 10 พ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมอุปกรณ์สนับสนุนระบบประปาและสุขาภิบาล บริเวณดอนเมือง จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 10 พ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงลานจอด ขนส่งทางอากาศ กองบิน 23 โดยวิธีคัดเลือก

- 9 พ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าแรงสูงบริเวณ กองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ และฝูงบิน 603 กองบิน 6 โดยวิธีคัดเลือก

- 9 พ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอก สถานีรายงานสมุย โดยวิธีคัดเลือก

-6 พ.ย.63 ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง อากาศยานานุสรณ์ กองบิน 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- 6 พ.ย.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ที่ โรงเรียนเสธนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 6 พ.ย.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ที่ โรงเรียนเสธนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 6 พ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างซองจอดเครื่องบิน ฝูง. 402 ฯ ที่ กองบิน 4 โดยวิธีคัดเลือก

-5 พ.ย.63 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง (อาคารหมายเลข 3503) ที่ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-5 พ.ย.63 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมแผง ATS ที่ สถานีรายงานเคลื่อนที่ สนามบินนราธิวาส (บ้านทอน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-5 พ.ย.63 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมแผง ATS ที่ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-5 พ.ย.63 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร ที่ กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-5 พ.ย.63 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร ที่ อาคาร วิทยาลัยพยาบาล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-5 พ.ย.63 ประกาศเชิญชวน จ้างปรับปรุงห้องอาหารวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 5 พ.ย.63 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องอาหารวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 5 พ.ย.63 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างสร้างอาคารโรงอาหาร กรมขนส่งทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 5 พ.ย.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างสร้างอาคารโรงอาหาร กรมขนส่งทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 5 พ.ย.63 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2137 (อาคารชุมนุมช่างโยธาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 5 พ.ย.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2137 (อาคารชุมนุมช่างโยธาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 5 พ.ย.63 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง แฟลตประทวน 1-8 ทุ่งสีกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 5 พ.ย.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง แฟลตประทวน 1-8 ทุ่งสีกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 4 พ.ย.63 ประกาศเชิญชวน จ้างสร้างจุดรวบรวมขยะบริเวณแฟลตพักอาศัยกองทัพอากาศสีกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 4 พ.ย.63 ประกาศราคากลาง จ้างสร้างจุดรวบรวมขยะบริเวณแฟลตพักอาศัยกองทัพอากาศสีกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 4 พ.ย.63 ยกเลิกประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ อาคารศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 4 พ.ย.63 ยกเลิกประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 4 พ.ย.63 ยกเลิกประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 3 พ.ย.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ CAT EL240B หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 58859 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 3 พ.ย.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ CAT EL240B หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 58859 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 3 พ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมรถปั้นจั่นกู้เครื่องบิน GROVE หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 58019 โดยวิธีคัดเลือก

- 3 พ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมรถปั้นจั่นกู้เครื่องบิน GROVE หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 58770 โดยวิธีคัดเลือก

- 2 พ.ย.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัด ISUZU หมายเลขทะเบียน ปีกกับดาว 58517 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 2 พ.ย.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัด ISUZU หมายเลขทะเบียน ปีกกับดาว 58517 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 2 พ.ย.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชย.ทอ.16238, ชย.ทอ.16239 ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ กองบิน 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 2 พ.ย.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชย.ทอ.16238, ชย.ทอ.16239 ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ กองบิน 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 2 พ.ย.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัด MITSUSHI หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 28175 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 2 พ.ย.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัด MITSUSHI หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 28175 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 2 พ.ย.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง ที่ ส่วนกำลังรบและส่วนส่งกำลังบำรุง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

- 2 พ.ย.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง ที่ กองบินและสถานีรายงานพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

- 2 พ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถปั้นจั่นกู้เครื่องบิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 30 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชย.ทอ.8737 ที่ กองบังคับการ กองบิน 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 30 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชย.ทอ.10801 ที่ กองบังคับการ กองบิน 4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 30 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชย.ทอ.18411, ชย.ทอ.18414, ชย.ทอ.18412, ชย.ทอ.18413, ชย.ทอ.18415, ชย.ทอ.18416 ที่ ท่าอากาศยาน 1 กองบิน 6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 30 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร ที่อาคาร กองบัญชาการกองทัพอากาศ (กรมสารบรรณทหารอากาศ - กรมยุทธการทหารอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

- 30 ต.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ที่ กองบิน 7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 29 ต.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ที่ ศูนย์ควบคุมการปฏบัติการทางอากาศ 3 สุราษฎ์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 29 ต.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ที่ สถานีรายงานสมุย, สถานีรายงานหาดใหญ่, สถานีรายงานภูเก็ต จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 28 ต.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

- 28 ต.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

- 28 ต.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ อาคารศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

- 28 ต.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ อาคารศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

-28 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกู้ภัยและช่วยชีวิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

-28 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง ที่ ส่วนกิจกา่รพิเศษ, ส่วนการศึกษา และส่วนบัญชาการ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

-28 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงานศื้อ เครื่องฟอกอากาศ (AIR CLEANER) จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก

- 28 ต.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

- 28 ต.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

- 28 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยกงาแซะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 27 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมรถดับเพลิงอาคาร STEYR หมายเลขทะเบียน ปีกกับดาว 59951 โดยวิธีคัดเลือก

- 27 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมรถดับเพลิงอากาศยาน STEYR หมายเลขทะเบียน ปีกกับดาว 59928 โดยวิธีคัดเลือก 

- 27 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ บริเวณแนวถนนธูปะเตมีย์ โดยวิธีคัดเลือก

- 26 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมเเพทย์ทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 26 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 26 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน หน่วยราชการกองทัพอากาศ พื้นที่ภาคกลาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 26 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกวาดและดูดฝุ่น หน่วยราชการกองทัพอากาศ พื้นที่ภาคใต้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 26 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง ที่ กองบินและสถานีรายงานพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

- 26 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงอากาศยาน หน่วยราชการกองทัพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 26 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงอาคาร หน่วยราชการกองทัพอากาศ พื้นที่ภาคใต้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 26 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน หน่วยราชการกองทัพอากาศ พื้นที่ภาคใต้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 26 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน หน่วยราชการกองทัพอากาศ พื้นที่ภาคอีสาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 26 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน หน่วยราชการกองทัพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 26 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงอาคาร หน่วยราชการกองทัพอากาศ พื้นที่ภาคอีสาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 26 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงอาคาร หน่วยราชการกองทัพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 26 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงอาคาร หน่วยราชการกองทัพอากาศ พื้นที่ภาคกลาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 26 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกวาดและดูดฝุ่น หน่วยราชการกองทัพอากาศ พื้นที่ภาคอีสาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 26 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกวาดและดูดฝุ่น หน่วยราชการกองทัพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 26 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงอากาศยาน หน่วยราชการกองทัพอากาศ พื้นที่ภาคอีสาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 26 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกวาดและดูดฝุ่น หน่วยราชการกองทัพอากาศ พื้นที่ภาคกลาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 26 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงอากาศยาน หน่วยราชการกองทัพอากาศ พื้นที่ภาคใต้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 26 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงอากาศยาน หน่วยราชการกองทัพอากาศ พื้นที่ภาคอีสาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

-26 ต.ค.63 ประกาศร่าง TOR งานซื้อ รถดับเพลิงอาคาร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-26 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ รถดับเพลิงอาคาร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-26 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงอากาศยาน หน่วยราชการ กองทัพอากาศ พื้นที่ภาคกลาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก 

- 20 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมเครื่องเจาะและตัดโลหะ SCOTCHMAN จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-20 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมเครื่องตัดโลหะแผ่น COLMAL EURA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

- 20 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ที่ กองบิน 4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

-12 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ที่ กองบิน 1       จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-12 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ที่ ศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

- 12 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 16 เครื่อง บริเวณกองทัพอากาศ ดอนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

9 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่ กองบิน 56 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- 9 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ที่ กองบิน 7 โดยวิธีคัดเลือก

- 9 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ที่สถานีรายงานสมุย, สถานีรายงานหาดใหญ่, สถานีรายงานภูเก็ต จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 9 ต.ค.63 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ที่ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ 3 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 17 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการกองทัพอากาศ ท่าดินแดง (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 10 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสร้างอาคารอเนกประสงค์ประกอบอาหารที่อาคารพักรับรองกองทัพอากาศ 7 กับ อาคารพักรับรองกองทัพอากาศ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 10 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ (เรือนแถว) ป.2067, ป.2083, ป.2094 เขต 2 ท่าดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 1 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2064 (กองอิเล็กทรอนิกส์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 31 ส.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม เพิ่มเติม ที่อาคารกองบังคับการกองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-31 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ที่โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

- 28 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างอาคารเสริมสร้างสมรรถภาพกำลังพล กองทัพอากาศ ที่ กรมสวัสดิการทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 28 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างออกแบบอาคารทางการแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก 

- 26 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง อาคารหมายเลข 2520 โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

-26 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงถนนและรั้วบริเวณหน้าบ้านพัก ที่ สถานีรายงานบ้านเพ โดยวิธีคัดเลือก

- 24 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2321, 2322, 2323, 2325 และ 2333 (อาคารนอน 1, 2, 3, 5, 6) กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยวิธีคัดเลือก

- 24 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้าง ปรับปรุงอาคารเรียนกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยวิธีคัดเลือก

- 24 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงโรงจอดรถบริเวณแฟลต กองทัพอากาศ เขต 6 ทุ่งสีกัน จำนวน 11 แฟลต โดยวิธีคัดเลือก

- 24 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ เครื่องลดความชื้น (Dehumidifier) ขนาดไม่น้อยกว่า 85 กิโลกรัมน้ำต่อวัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

- 24 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงานเช่า เครื่องจักรปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (ระยะที่ 1) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

- 21 ส.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงทางเดินบริเวณแฟลตกองทัพอากาศ เขต ๑ ท่าดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

- 21 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงลู่วิ่งยางสังเคราะห์ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) โดยวิธีคัดเลือก

- 21 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ (ตาคลี) โดยวิธีคัดเลือก

- 19 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างโรงนอนทหารพร้อมห้องน้ำ ที่ สนามบินระนอง โดยวิธีคัดเลือก

- 19 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภค ที่ สนามบินระนอง โดยวิธีคัดเลือก

- 19 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างอาคารฟื้นฟูสมรรถนะกำลังพล จำนวน 3 หลัง ที่ สนามบินระนอง โดยวิธีคัดเลือก

- 19 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างลานจอด เฮลิคอปเตอร์ ขนาด 50 x 50 เมตร จำนวน 2 ลานจอด ที่สนามบินระนอง โดยวิธีคัดเลือก

- 19 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 90 กิโลวัตต์ จำนวน 3 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

- 19 ส.ค.63 ประกาศเชิญชวน จ้างซ่อมแซมหลังคาบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ (เรือนแถว) ป.2067, ป.2083, ป.2094 เขต 2 ท่าดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 19 ส.ค.63 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมหลังคาบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ (เรือนแถว) ป.2067, ป.2083, ป.2094 เขต 2 ท่าดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 19 ส.ค.63 ประกาศเชิญชวน จ้างก่อสร้างสร้างอาคารอเนกประสงค์ประกอบอาหารที่ อาคารพักรับรองกองทัพอากาศ 7 กับ อาคารพักรับรองกองทัพอากาศ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 19 ส.ค.63 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างสร้างอาคารอเนกประสงค์ประกอบอาหารที่ อาคารพักรับรองกองทัพอากาศ 7 กับ อาคารพักรับรองกองทัพอากาศ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 ส.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2064 (กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 ส.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2064 (กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2006 (อาคารอเนกประสงค์) ที่ โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 14 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงสำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ และสำนักงานผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ โดวิธีคัดเลือก

- 14 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานสำนักบริหารยุทโธปกรณ์ กรมยุทธการทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 14 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างถังเก็บน้ำดิบ ขนาด 500 ลูกบากศ์เมตร ที่ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ โดยวิธีคัดเลือก

- 14 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารนอน นักเรียนจ่าอากาศ ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

-13 ส.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงวัสดุปูพื้นห้องจัดเลี้ยงหอประชุม กองทัพอากาศ (ชัยพฤกษ์ 1,2) โดยวิธีคัดเลือก

-13 ส.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม เพิ่มเติม ที่อาคารกองบังคับการ กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-13 ส.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม เพิ่มเติม ที่อาคารกองบังคับการ กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-11 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงโรงเรียนการปลัดบัญชี สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 11 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1004 (ห้องอาหารนายทหารชั้นสัญญาบัตรและห้องอาหารนายทหารชั้นประทวน) ที่ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

-11 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยรวมชาย โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

-10 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุสร้างหอพระพุทธศาสดาประชานาถ จำนวน 87 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

-10 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุปรับปรุงพื้นที่ลานจัดแสดงอากาศยาน ที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

- 6 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบดับเพลิงอัตโนมัติโรงเก็บเครื่องบิน พระที่นั่ง 2 หน่วยบินเดโชชัย 3 โดยวิธีคัดเลือก

- 5 ส.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงทางเดินบริเวณแฟลตกองทัพอากาศ เขต ๑ ท่าดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 5 ส.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงทางเดินบริเวณแฟลตกองทัพอากาศ เขต ๑ ท่าดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 5 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3235 ตลาดสวัสดิการ (โต้รุ่ง 2 อาคาร 6) โดยวิธีคัดเลือก

- 5 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3106, 3107 และ 3108 (อาคารพักรับรองกองทัพอากาศ 1 – 3) โดยวิธีคัดเลือก

- 5 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงห้องทำงาน ผู้บังคับบัญชา กรมกำลังพลทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 3 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเครื่องช่วยเดินอากาศ ที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธีคัดเลือก

- 3 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเครื่องช่วยเดินอากาศ ที่ กองบิน 1 โดยวิธีคัดเลือก

- 3 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างทำบุษบก สำหรับหอพระพุทธศาสดาประชานาถ โดยวิธีคัดเลือก

- 3 ส.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงระบบกันซึม ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 30 ก.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงศูนย์ซอฟต์แวร์ กองทัพอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 29 ก.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ จว.จันทบุรี (ระยะที่ 1) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

- 20 ก.ค.63 ประกาศราคากลางงานจ้างสร้างอาคารโครงการปรับวางที่ตั้ง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมระบบสาธารณูปโภคและ สิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 17 ก.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุสำหรับเครื่องทำความร้อน จำนวน 55 เครื่อง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

- 17 ก.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุซ่อมแซมลานจอดรถบริเวณด้านหลัง กองบัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

- 8 ก.ค.63 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน แฟลตกองทัพอากาศ เขต 6 ทุ่งสีกัน โดยวิธีคัดเลือก

- 3 ก.ค.63 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1012, 1009 และ 1039 สถานีรายงานดอยอินทนนท์ โดยวิธีคัดเลือก

- 3 ก.ค.63 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมลานด้านหน้าอาคาร กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 3 ก.ค.63 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยรวมหญิง โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 1 ก.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมหลังคาบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ (ประเภทแฟลต) เขต 1 ท่าดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 1 ก.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ที่ ศปก.กกล.ทอ.ฉก.๙ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือกเ

- 30 มิ.ย.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุเคมีสำหรับการตรวจสอบและผลิตน้ำประปา จำนวน 3 รายการโดยวิธีคัดเลือกวัสดุเคมีสำหรับการตรวจสอบและผลิตน้ำประปา จำนวน 3 รายการโดยวิธีคัดเลือก

- 30 มิ.ย.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุขุดบ่อกักเก็บน้ำ และปรับพื้นที่ถมดิน สนามบินวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน 22 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

- 29 มิ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณลานจอดรถ แฟลตสัญญาบัตร ๑, ๒, และ ๓  ทุ่งสีกัน เขต ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เขต ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 29 มิ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสร้างซุ้มวางขยะ ๑.๘๖ x ๓.๑๕ เมตร จำนวน ๑๗ ซุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 26 มิ.ย.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุซ่อมแซมประตูและหลังคาโรงเก็บ กองทัพอากาศ 2 ที่ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ปัตตานี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

- 26 มิ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน เช่าเครื่องจักรเพื่อขุดบ่อกักเก็บน้ำ และปรับพื้นที่ถมดิน สนามบินวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

- 26 มิ.ย.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ ติดตั้งระบบปรับอากาศห้องอาหาร VIP ที่ พิพิธภัณฑ์ ทอ. และการบินแห่งชาติ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือกติดตั้งระบบปรับอากาศห้องอาหาร VIP ที่ พิพิธภัณฑ์ ทอ. และการบินแห่งชาติ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

- 25 มิ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ (บ่อฝ้าย)โดยวิธีคัดเลือก

- 25 มิ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2505, 2515, 2516 และ 2517 ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 23 มิ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมสำนักงานแผนกศิลปะป้องกันตัว กองทัพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 22 มิ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2504 กองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 17 มิ.ย.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุการฝึกร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค์/เหล่าทัพ ประจำปี 63 ที่ ฝูง.206 (วัฒนานคร) จำนวน 46 รายการ

- 17 มิ.ย.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ที่ ฝูง.206 (วัฒนานคร) โดยวิธีคัดเลือกเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ที่ ฝูง.206 (วัฒนานคร) โดยวิธีคัดเลือก

-12 มิ.ย.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ แบบมีตู้ครอบ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

-11 มิ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ (เรือนแถว) ป.2117, ป.2123, ป.2081 เขต 2 ท่าดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-11 มิ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสร้างอาคารรวบรวมขยะมูลฝอย ขนาดเล็ก จำนวน 5 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-10 มิ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคาร กองการศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ อาคารหมายเลข 2502 โดยวิธีคัดเลือก

-10 มิ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างขุดบ่อน้ำสำรองพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ กองบิน 2 โดยวิธีคัดเลือก

- 9 มิ.ย.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการกองทัพอากาศ ท่าดินแดง (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 9 มิ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2508 อาคารนอน 1 โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 4 มิ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2132 ฝ่ายจัดเก็บรายได้ กรมช่างโยธาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 2 มิ.ย.63 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง งานจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ทอ.ท่าดินแดง (ระยะที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 2 มิ.ย.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ทอ.ท่าดินแดง (ระยะที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 2 มิ.ย.63 ประกาศเชิญชวน จ้างสร้างซุ้มวางขยะ 1.86 x 3.15 เมตร จำนวน 17 ซุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 2 มิ.ย.63 ประกาศราคากลาง จ้างสร้างซุ้มวางขยะ 1.86 x 3.15 เมตร จำนวน 17 ซุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 1 มิ.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 90 กิโลวัตต์ จำนวน 8 ระบบ โดยวิธีคัดเลือกซ่อมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 90 กิโลวัตต์ จำนวน 8 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

- 29 พ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างสร้างอาคารท่าอากาศยาน พร้อมระบบสาธารณูปโภค กองบิน ๕๖ โดยวิธีคัดเลือก

- 29 พ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองพันปฏิบัติการพิเศษ 3 กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 29 พ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสร้างอาคารกองบังคับการ กองประปาและสุขาภิบาล กรมช่างโยธาทหารอากาศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 28 พ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างสร้างอาคารจุฑาธรรมสรณ์ ที่ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก) โดยวิธีคัดเลือก

- 22 พ.ค.63 ประกาศเชิญชวน จ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2504 กองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 22 พ.ค.63 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2504 กองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 20 พ.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมแซมสำนักงานแผนกศิลปะป้องกันตัวกองทัพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 20 พ.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมสำนักงานแผนกศิลปะป้องกันตัวกองทัพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 20 พ.ค.63 ประกาศราคากลาง จ้างการจ้างซ่อมแซมหลังคาบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศ(ประเภทแฟลต) เขต ๑ ท่าดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 20 พ.ค.63 ประกาศเชิญชวน จ้างการจ้างซ่อมแซมหลังคาบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศ(ประเภทแฟลต) เขต ๑ ท่าดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

- 14 พ.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุระบบไฟฟ้า ระบบประปา และสุขาภิบาล จำนวน ๑๔๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วัสดุระบบไฟฟ้า ระบบประปา และสุขาภิบาล จำนวน ๑๔๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 พ.ค. 63 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุระบบไฟฟ้า ระบบประปา และสุขาภิบาล จำนวน ๑๔๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 13 พ.ค.63 ประกาศราคากลาง แบตเตอรี่สำหรับเครื่อง UPS ยี่ห้อ SMARTKON ขนาด 120 kVA ที่ศูนย์ส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือกกรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

- 7 พ.ค. 63 ประกาศราคากลาง จ้างสร้างอาคารรวบรวมขยะมูลฝอย ขนาดเล็ก จำนวน 5 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

- 7 พ.ค. 63 ประกาศเชิญชวน จ้างสร้างอาคารรวบรวมขยะมูลฝอย ขนาดเล็ก จำนวน 5 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

7 พ.ค.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุซ่อมอาคารสถานที่ราชการ บ้านพักอาศัย กองทัพอากาศ จำนวน ๑๕๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 7 พ.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุซ่อมอาคารสถานที่ราชการ บ้านพักอาศัย กองทัพอากาศ จำนวน ๑๕๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 7 พ.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงท่าอากาศยานปัตตานี ที่ กองกำลังทางอากาศ เฉพาะกิจที่ 9 โดยวิธีคัดเลือก

- 7 พ.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงช่องทาง 11 กองกำลังทางอากาศ เฉพาะกิจที่ 9 โดยวิธีคัดเลือก

- 7 พ.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารที่พักข้าราชการ กองกำลังทางอากาศ เฉพาะกิจที่ 9

- 1 พ.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถปั้นจั่นกู้เครื่องบิน รวม ๑๐ หน่วยงาน จำนวน ๑๐ คัน ที่ กองบิน 1, กองบิน 2, กองบิน 21, กองบิน 23, กองบิน 41, กองบิน 5, กองบิน 56, กองบิน 7, โรงเรียนการบิน และ กรมช่างโยธาทหารอากาศ (กองสนามบิน) โดยวิธีคัดเลือก

- 30 เม.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงโรงเลี้ยงอาหาร กองกำลังทางอากาศ เฉพาะกิจที่ 9 โดยวิธีคัดเลือก

- 27 เม.ย. 63 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมหลังคาบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศ(เรือนแถว) ป.2117, ป.2123 ป.2081 เขต 2 ท่าดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

- 27 เม.ย. 63 ประกาศเชิญชวน จ้างซ่อมแซมหลังคาบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศ(เรือนแถว) ป.2117, ป.2123 ป.2081 เขต 2 ท่าดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

- 24 เม.ย. 63 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2132 ฝ่ายจัดเก็บรายได้ กรมช่างโยธาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 24 เม.ย. 63 ประกาศเชิญชวน จ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2132 ฝ่ายจัดเก็บรายได้ กรมช่างโยธาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 20 เม.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างรื้อถอนอาคารแฟลต กองทัพอากาศ เขต 6 หลังสถานีรถไฟ จำนวน 4 หลัง โดยวิธีคัดเลือก

- 20 เม.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างปรับปรุงอาคารนอน 9 โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 15 เม.ย.63 ประกาศร่าง TOR งานซื้อ วัสดุสร้างถนนพร้อมระบบสาธารณูปโภค ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ (ตาคลี) จำนวน ๔๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 15 เม.ย.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุสร้างถนนพร้อมระบบสาธารณูปโภค ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ (ตาคลี) จำนวน ๔๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 15 เม.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารนอน 9 (ห้องน้ำ - ห้องส้วม และห้องเก็บพัสดุ) โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 15 เม.ย.63 ประกาศราคากลาง งานซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือกรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก

- 13 เม.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1013 ฝูงบิน 604 โดยวิธีคัดเลือก

- 9 เม.ย.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองพันปฏิบัติการพิเศษ 3 กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 8 เม.ย.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถยกงาแซะ จำนวน 30 คัน โดยวิธีคัดเลือก

- 7 เม.ย.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างสร้างอาคารกองบังคับการ กองประปา กรมช่างโยธาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 3 เม.ย.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศ (แฟลตประทวน) เขต 6 สีกัน จำนวน 40 ห้อง โดยวิธีคัดเลือก

- 3 เม.ย.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอประชุม กองทัพอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 3 เม.ย.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงถนนธูปะเตมีย์ทางขึ้นเขา สถานีรายงานสมุย ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก

- 1 เม.ย.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างสร้างอาคารทรงงาน ที่ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก) โดยวิธีคัดเลือก

- 1 เม.ย.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลกองบิน 4 ระยะที่ 2 กองบิน 4 (ตาคลี) โดยวิธีคัดเลือก

- 1 เม.ย.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างอาคารท่าอากาศยาน พร้อมระบบสาธารณูปโภค กองบิน 56 โดยวิธีคัดเลือก       

- 1 เม.ย.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างสร้างกองบังคับการ ศูนย์อากาศยานไร้คนขับ พร้อมสริ่งอำนวยความสะดวก ที่ สนามบินวัฒนานคร โดยวิธีคัดเลือก

- 1 เม.ย.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างสร้างอาคารกองบังคับการ กองพันปฏิบัติการพิเศษ 3 กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ด้วยวิธีประกวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 1 เม.ย.63 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างสร้างอาคารกองบังคับการ กองพันปฏิบัติการพิเศษ 3 กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ด้วยวิธีประกวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 31 มี.ค.63 ประกาศร่าง TOR งานซื้อ คอนกรีตผสมเสร็จสร้างถนนพร้อมระบบสาธารณูปโภค ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ (ตาคลี) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 31 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ คอนกรีตผสมเสร็จสร้างถนนพร้อมระบบสาธารณูปโภค ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ (ตาคลี) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 30 มี.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารนอน 9 โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 30 มี.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2306 โรงจอดรถและห้องเก็บพัสดุ ฝ่ายขนส่ง แผนกบริการ สน.ผบ.ดม. โดยวิธีคัดเลือก

- 30 มี.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงศูนย์รักษาการณ์ สนภ.ทอ. โดยวิธีคัดเลือก

- 30 มี.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างลานจอดเครื่องบินสนามบินบ่อทอง โดยวิธีคัดเลือก

- 30 มี.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างสร้างอาคารกองบังคับการ กองประปาและสุขาภิบาล กรมช่างโยธาทหารอากาศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 30 มี.ค.63 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างสร้างอาคารกองบังคับการ กองประปาและสุขาภิบาล กรมช่างโยธาทหารอากาศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 30 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารโครงการปรับวางที่ตั้ง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก) โดยวิธีคัดเลือก

- 30 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างซองจอด อากาศยานไร้คนขับ ที่ สนามบินวัฒนานคร โดยวิธคัดเลือก

- 30 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างอาคารที่จอดรถนายทหารสัญญาบัตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ กรมช่างอากาศ บางซื่อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 27 มี.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบิน กองบิน 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 26 มี.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปาพร้อมระบบสาธารณูปโภค ที่ บน.2 โดยวิธีคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือก

- 26 มี.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบดับเพลิงสำหรับถังเก็บเชื้อเพลิงอากาศยานพร้อมอุปกรณ์ ที่ ฝคช.1 ผคช.1 กพช.ชอ.(ดอนเมือง) ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก

- 26 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างอาคารโครงการปรับวางที่ตั้ง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก)โดยวิธีคัดเลือก

- 25 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างก่อสร้างโรงเก็บอากาศยาน กองบิน 6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 25 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียกองทัพอากาศ (หลังกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

- 25 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างอาคาร WORKSHOP สำหรับอาวุธนำวิธี ฝ่ายคลังสรรพาวุธ 1 แผนกคลังสรรพาวุธ 2 กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ที่ กองบิน 21 โดยวิธีคัดเลือก

- 25 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างโรงพยาบาลกองบิน ที่ กองบิน 41 และงานระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

-25 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร 8 กรม กับอาคารจอด กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

-25 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างอาคาร WORKSHOP สำหรับอาวุธนำวิถี แผนกคลังสรรพาวุธ 3 กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ที่ กองบิน 4 โดยวิธีคัดเลือก

-25 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างหลังคาคลุมซองจอดเครื่องบิน ฝูงบิน 501 กองบิน 5 โดยวิธีคัดเลือก

-25 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างอาคารจุฑาธรรมสรณ์ ที่ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก) โดยวิธีคัดเลือก 

- 25 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงกระเบื้องหลังคาพร้อมรางระบายน้ำฝนรอบอาคารหมายเลข 2414, 2417, 2418, 2421, 2427, 2430, 2431 และ 2434 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 25 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมอาคารหมายเลข 2017, 2018 และ 2022 ที่ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 25 มี.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างสร้างอาคาร บก.ฝูง202 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ บน.2 โดยวิธีคัดเลือก

- 24 มี.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างสร้างเรือนแถวพักอาศัย น.ประทวนฯ ที่ สนามบินวัฒนานคร โดยวิธีคัดเลือกสร้างเรือนแถวพักอาศัย น.ประทวนฯ ที่ สนามบินวัฒนานคร โดยวิธีคัดเลือก

- 24 มี.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างสร้างเรือนแถวพักอาศัย น.สัญญาบัตรฯ ที่ สนามบินวัฒนานคร.โดยวิธีคัดเลือก

- 24 มี.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงทางวิ่ง ทางขับและลานจอด ที่สนามบินวัฒนานครโดยวิธีคัดเลือก

- 24 มี.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างสร้างโรงพยาบาลกองบิน บน.56 โดยวิธีคัดเลือก

- 20 มี.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างสร้างหอเรดาร์ สถานีรายงานสมุย โดยวิธีคัดเลือก

-20 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบิน กองบิน ๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก

-19 มี.ค.63 ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกลพร้อมติดตั้ง ที่ อาคารศูนย์ข้อมูลกองทัพอากาศ โดยวิธีคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกลพร้อมติดตั้ง ที่ อาคารศูนย์ข้อมูลกองทัพอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

-19 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2161 แผนกซ่อมสร้างอาคาร กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-19 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมรางระบายน้ำ อาคารหมายเลข 2251 (กองบังคับการ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-19 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมอาคารหมายเลข 2063 (กองวิทยาการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-19 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมรางน้ำฝนอาคารหมายเลข 2033 แผนกซ่อมเครื่องยนต์ กองโรงงาน กรมขนส่งทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-19 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมพื้นที่และระบบระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 19 มี.ค.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ อะไหล่เครื่องปรับอากาศและบริภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๗๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 19 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ อะไหล่เครื่องปรับอากาศและบริภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๗๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-19 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมไหล่ทางถนนภายในบ้านพักท่าดินแดง เขต 1 และ เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-19 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2026 แผนกขนส่ง กองบริการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-19 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2043 (อาคารคลังพัสดุพาหนะ) กรมขนส่งทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-19 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างขุดลอกคูคลองบริเวณบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ท่าดินแดง เขต ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-19 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 4421 ฝ่ายทดสอบเครื่องยนต์ที่ 3 แผนกทดสอบเครื่องยนต์ กองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-19 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคาร 2454 (ชุมนุมสัญญาบัตร กรมแพทย์ทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-18 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างซ่อมอาคารหมายเลข 2104 ฝ่ายงานไม้ แผนก 3 กองโรงงานสรรพวุธ 1 กรมสรรพวุธทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-18 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2303 สหกรณ์และห้องตัดผม สำนักงานผู้บังคับการทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-18 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2557 และ 2562 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ 3 กองพันปฏิบัติการพิเศษ 3 กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 18 มี.ค.63 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2025 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-18 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 5014 (อาคารร้อยพลพยาบาล กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-17 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสร้างที่จอดรถพร้อมหลังคาคลุม ศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 17 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสร้างอาคารทดแทน อาคารหมายเลข 2553 (อาคารแผนกวิเคราะห์ กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 17 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๖ (อาคาร วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ) โดยวิธีคัดเลือก

- 16 มี.ค.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุปรับปรุงถนนขนย้ายชิ้นงานของอาคารผลิตลูกระเบิดอากาศ หมายเลข ๒๓๐๒
แผนก ๑ กองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ทุ่งสีกัน) จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- 16 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุปรับปรุงถนนขนย้ายชิ้นงานของอาคารผลิตลูกระเบิดอากาศ หมายเลข ๒๓๐๒
แผนก ๑ กองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ทุ่งสีกัน) จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- 16 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๒๐๗ (อาคารโรงนอนทหาร) ที่ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 16 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๔ (อาคารโรงอาหาร กรมสรรพาวุธทหารอากาศ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 16 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2001 (กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 16 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๖ กรมพลาธิการทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 16 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างปรับปรุงผิวพื้นและตีเส้นนำร่องอากาศยานโรงเก็บ เครื่องบินปฏิบัติสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ที่ กองบิน ๗ โดยวิธีคัดเลือก

- 16 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงาน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 13 มี.ค.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถดูดสิ่งโสโครก ขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)รถดูดสิ่งโสโครก ขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- 13 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม ที่ อาคารหมายเลข 4454 (อาคารกองบังคับการ กองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 13 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคารหมายเลข 2018 (แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 13 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2008 หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (ปะรำพิธี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 13 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสร้างรั้วกั้นแนวริมน้ำและที่จอดรถบริเวณอาคาร 2031 ที่ กองบิน 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 13 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงรั้วรอบกองพัสดุพาหนะ กรมขนส่งทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 13 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2031 (ฝ่ายพลาธิการ กองบิน 6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 13 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2023 (แผนกขนส่ง กองบิน 6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 13 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงาน สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 13 มี.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างสร้างปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณบ่อน้ำภายใน ที่ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง โดยวิธีคัดเลือก

- 13 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ ที่ กองบิน ๔ โดยวิธีคัดเลือก

- 13 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าลานจอดด้านทิศใต้ ที่ กองบิน ๖ โดยวิธีคัดเลือก

- 13 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนรณนภากาศ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 13 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลานเสาธง กองบังคับการ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 - 13 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2048 (กองพัสดุพาหนะ กรมขนส่งทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 - 13 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนและปรับพื้นที่บริเวณบ้านพักอาศัยท่าดินแดง เขต ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 12 มี.ค.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- 12 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2142 (กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 12 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2001 (กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ) โดยวิธีคัดเลือก

- 11 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างโรงเก็บ อากาศยานไร้คนขับ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่สนามบินวัฒนานคร โดยวิธีคัดเลือก

- 11 มี.ค.63 ตอบข้อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงกระเบื้องหลังคาพร้อมรางระบายน้ำฝนรอบอาคารหมายเลข 2414, 2417, 2418, 2421, 2427, 2430, 2431 และ 2434 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 11 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุปรับปรุงลานจอดบริเวณอาคารหมายเลข ๔๔๑๔ (เดิม) จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

- 11 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุซ่อมยางหยอดรอยต่อ รอยแตกร้าวแผ่นคอนกรีต ที่ กองบิน ๒๓ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือกวัสดุซ่อมยางหยอดรอยต่อ รอยแตกร้าวแผ่นคอนกรีต ที่ กองบิน ๒๓ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

- 11 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุซ่อมยางหยอดรอยต่อ รอยแตกร้าวแผ่นคอนกรีต ที่ กองบิน ๗ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือกวัสดุซ่อมยางหยอดรอยต่อ รอยแตกร้าวแผ่นคอนกรีต ที่ กองบิน ๗ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

- 11 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุปรับปรุงลานจอดบริเวณอาคารหมายเลข ๔๔๒๖ (เดิม) จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือกวัสดุปรับปรุงลานจอดบริเวณอาคารหมายเลข ๔๔๒๖ (เดิม) จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

- 11 มี.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมอาคารหมายเลข 2017, 2018 และ 2022 ที่ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 11 มี.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมอาคารหมายเลข 2017, 2018 และ 2022 ที่ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 10 มี.ค.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดไม่ต่ำกว่า ๗๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)เครื่องปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดไม่ต่ำกว่า ๗๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- 10 มี.ค.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุปรับปรุงถนนภายในศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  จำนวน ๒๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)วัสดุปรับปรุงถนนภายในศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  จำนวน ๒๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- 10 มี.ค.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)ครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- 10 มี.ค.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถยกระบบไฟฟ้า แบบยืนขับ ขนาด ๑,๕๐๐ กิโลกรัม ยกพัสดุได้สูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)รถยกระบบไฟฟ้า แบบยืนขับ ขนาด ๑,๕๐๐ กิโลกรัม ยกพัสดุได้สูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- 10 มี.ค.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุปรับปรุงถนนและสีจราจรภายใน กรมพลาธิการทหารอากาศ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วัสดุปรับปรุงถนนและสีจราจรภายใน กรมพลาธิการทหารอากาศ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 10 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุปรับปรุงถนนและสีจราจรภายใน กรมพลาธิการทหารอากาศ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วัสดุปรับปรุงถนนและสีจราจรภายใน กรมพลาธิการทหารอากาศ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 10 มี.ค.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุปรับปรุงถนนภายในศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วัสดุปรับปรุงถนนภายในศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 10 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุปรับปรุงถนนภายในศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วัสดุปรับปรุงถนนภายในศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 10 มี.ค.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถที่ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำนวน ๓๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วัสดุปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถที่ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำนวน ๓๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 10 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถที่ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำนวน ๓๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วัสดุปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถที่ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำนวน ๓๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 10 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงระบบกันซึมห้องโถง โดยวิธีคัดเลือก

- 10 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2018 (ห้องพักผ่อน นายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ) โดยวิธีคัดเลือก

-10 มี.ค.63 ยกเลิกประกาศ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2306 โรงจอดรถและห้องเก็บพัสดุ ฝ่ายขนส่ง แผนกบริการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 9 มี.ค.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ กองสนามบิน กรมช่างโยธาทหารอากาศ
จำนวน ๕๘ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- 9 มี.ค.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ ที่ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ ที่ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- 9 มี.ค.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- 9 มี.ค.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถขุดล้อยาง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)รถขุดล้อยาง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- 9 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๒๖๔ (อาคารเมตตาจิต โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ) โดยวิธีคัดเลือก

- 6 มี.ค.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถบริเวณด้านหลังอาคารหมายเลข ๒๐๐๔ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วัสดุปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถบริเวณด้านหลังอาคารหมายเลข ๒๐๐๔ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 6 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถบริเวณด้านหลังอาคารหมายเลข ๒๐๐๔ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วัสดุปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถบริเวณด้านหลังอาคารหมายเลข ๒๐๐๔ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 6 มี.ค.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- 6 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- 6 มี.ค.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๘๕ แรงม้า พร้อมชุดเครื่องพ่วงตัดหญ้าและชุดใบมีดปรับพื้นที่ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๘๕ แรงม้า พร้อมชุดเครื่องพ่วงตัดหญ้าและชุดใบมีดปรับพื้นที่ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- 6 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๘๕ แรงม้า พร้อมชุดเครื่องพ่วงตัดหญ้าและชุดใบมีดปรับพื้นที่ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๘๕ แรงม้า พร้อมชุดเครื่องพ่วงตัดหญ้าและชุดใบมีดปรับพื้นที่ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- 6 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมระบบดับเพลิงด้วยน้ำบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ (แฟลตทุ่งสีกัน) โดยวิธีคัดเลือก

- 5 มี.ค.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถเกลี่ย ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 5 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างติดตั้งระบบไล่นกและตาข่ายป้องกันนก สำหรับโรงเก็บเครื่องบินพระที่นั่ง หน่วยบินเดโชชัย ๓ โดยวิธีคัดเลือก

- 5 มี.ค.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุปรับปรุงพื้นที่บริเวณแนวรั้วกรมพลาธิการทหารอากาศด้านติดถนนเฟื่องวุฒิราญ จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วัสดุปรับปรุงพื้นที่บริเวณแนวรั้วกรมพลาธิการทหารอากาศด้านติดถนนเฟื่องวุฒิราญ จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 5 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุปรับปรุงพื้นที่บริเวณแนวรั้วกรมพลาธิการทหารอากาศด้านติดถนนเฟื่องวุฒิราญ จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วัสดุปรับปรุงพื้นที่บริเวณแนวรั้วกรมพลาธิการทหารอากาศด้านติดถนนเฟื่องวุฒิราญ จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 4 มี.ค.63 ประกาศร่าง TOR งานซื้อ เครื่องปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดไม่ต่ำกว่า ๗๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 4 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ เครื่องปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดไม่ต่ำกว่า ๗๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 4 มี.ค.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องพิมพ์แบบแปลนขนาดใหญ่ ระบบมัลติฟังค์ชั่น ขนาดหน้ากว้าง ๙๑.๔ เซนติเมตร สามารถพิมพ์สำเนาลายเส้นสีดำ พร้อมชุดสแกนสี จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 4 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ เครื่องพิมพ์แบบแปลนขนาดใหญ่ ระบบมัลติฟังค์ชั่น ขนาดหน้ากว้าง ๙๑.๔ เซนติเมตร สามารถพิมพ์สำเนาลายเส้นสีดำ พร้อมชุดสแกนสี จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 4 มี.ค.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 4 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 4 มี.ค.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุซ่อมลานจอดรถยนต์บริเวณด้านข้างอาคาร ๒๐๒๘ ที่ กองวิทยาการ กรมพลาธิการทหารอากาศ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 4 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุซ่อมลานจอดรถยนต์บริเวณด้านข้างอาคาร ๒๐๒๘ ที่ กองวิทยาการ กรมพลาธิการทหารอากาศ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 4 มี.ค.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถตักหน้าขุดหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รถตักหน้าขุดหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 4 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ รถตักหน้าขุดหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รถตักหน้าขุดหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 4 มี.ค.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุปรับปรุงพื้นที่หน้าหอพระ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วัสดุปรับปรุงพื้นที่หน้าหอพระ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 4 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุปรับปรุงพื้นที่หน้าหอพระ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วัสดุปรับปรุงพื้นที่หน้าหอพระ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 4 มี.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมรางระบายน้ำ อาคารหมายเลข ๒๒๕๑ (กองบังคับการ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 4 มี.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมรางระบายน้ำ อาคารหมายเลข ๒๒๕๑ (กองบังคับการ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 3 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ อะไหล่สำหรับเครื่องหน่วงความเร็วเครื่องบิน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- 3 มี.ค.63 ประกาศร่าง TOR งานซื้อ ครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 3 มีค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ ครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 3 มี.ค.63 ประกาศร่าง TOR งานซื้อ วัสดุปรับปรุงถนนภายในศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำนวน ๒๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)วัสดุปรับปรุงถนนภายในศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำนวน ๒๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- 3 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุปรับปรุงถนนภายในศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำนวน ๒๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)วัสดุปรับปรุงถนนภายในศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำนวน ๒๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- 3 มี.ค.63 ประกาศร่าง TOR งานซื้อ รถดูดสิ่งโสโครก ขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)รถดูดสิ่งโสโครก ขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- 3 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ รถดูดสิ่งโสโครก ขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)รถดูดสิ่งโสโครก ขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- 3 มี.ค.63 ประกาศร่าง TOR งานซื้อ รถยกระบบไฟฟ้า แบบยืนขับ ขนาด ๑,๕๐๐ กิโลกรัม ยกพัสดุได้สูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)รถยกระบบไฟฟ้า แบบยืนขับ ขนาด ๑,๕๐๐ กิโลกรัม ยกพัสดุได้สูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- 3 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ รถยกระบบไฟฟ้า แบบยืนขับ ขนาด ๑,๕๐๐ กิโลกรัม ยกพัสดุได้สูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)รถยกระบบไฟฟ้า แบบยืนขับ ขนาด ๑,๕๐๐ กิโลกรัม ยกพัสดุได้สูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- 3 มี.ค.63 ประกาศร่าง TOR งานซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 3 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 3 มี.ค.63 ประกาศร่าง TOR งานซื้อรถขุดล้อยาง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 3 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ รถขุดล้อยาง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 3 มี.ค.63 ประกาศร่าง TOR งานซื้อ วัสดุปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ กองสนามบิน กรมช่างโยธาทหารอากาศ จำนวน ๕๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วัสดุปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ กองสนามบิน กรมช่างโยธาทหารอากาศ จำนวน ๕๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 3 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ กองสนามบิน กรมช่างโยธาทหารอากาศ จำนวน ๕๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วัสดุปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ กองสนามบิน กรมช่างโยธาทหารอากาศ จำนวน ๕๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 3 มี.ค.63 ประกาศราคากลาง งานซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ กิโลวัตต์ และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

- 3 มี.ค.63 ประกาศราคากลาง งานซื้อเครื่องฟอกอากาศ (AIR CLEANER) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที จำนวน ๒๙ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

- 3 มี.ค.63 ประกาศราคากลาง งานซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง ที่ กองบิน และสถานีรายงานพื้นที่ภาคใต้ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

-3 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมพื้นที่อาคารปฏิบัติงาน ศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 2 มี.ค.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถกวาดดูดฝุ่นสนามบิน จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)รถกวาดดูดฝุ่นสนามบิน จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- 2 มี.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงกระเบื้องหลังคาร้อมรางระบายน้ำฝนรอบอาคารหมายเลข 2414, 2417, 2418, 2421, 2427, 2430, 2431 และ 2434 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 2 มี.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๒๑๓ และ ๒๒๑๕ (ห้องอาบน้ำ - ห้องส้วม) ที่ เรือนจำทหารอากาศดอนเมือง สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง โดยวิธีคัดเลือก

- 28 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงห้องบันทึกเสียงกองดุริงยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (บริเวณชั้น 2 ของอาคารหมายเลข 2701) โดยวิธีคัดเลือก

- 28 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2454 (ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 28 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2454 (ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-27 ก.พ.63 ประกาศร่าง TOR งานซื้อ รถเกลี่ย ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-27 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ รถเกลี่ย ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-27 ก.พ.63 ประกาศร่าง TOR งานซื้อ รถดับเพลิงอาคาร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-27 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ รถดับเพลิงอาคาร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-27 ก.พ.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำรวจและทดสอบ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครุภัณฑ์สำรวจและทดสอบ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-27 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ ครุภัณฑ์สำรวจและทดสอบ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-27 ก.พ.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุเคมีสำหรับการดูแลรักษาระบบปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-27 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุเคมีสำหรับการดูแลรักษาระบบปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-27 ก.พ.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถบดตีนแกะ ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รถบดตีนแกะ ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-27 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ รถบดตีนแกะ ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-27 ก.พ.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-27 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 27 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2161 (แผนกซ่อมสร้างอาคาร กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-27 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศ (เรือนแถว) เขต ๑ และ ๓ ท่าดินแดง จำนวน ๑๒ ห้อง โดยวิธีคัดเลือก

- 27 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2161 (แผนกซ่อมสร้างอาคาร กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-26 ก.พ.63 ประกาศร่าง TOR งานซื้อ รถดับเพลิงอากาศยาน จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-26 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ รถดับเพลิงอากาศยาน จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 26 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 4421 ฝ่ายทดสอบเครื่องยนต์ที่ 3 แผนกทดสอบเครื่องยนต์ กองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 26 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 4421 ฝ่ายทดสอบเครื่องยนต์ที่ 3 แผนกทดสอบเครื่องยนต์ กองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-25 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ รถกวาดดูดฝุ่นสนามบิน จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-25 ก.พ.63 ประกาศร่าง TOR งานซื้อ รถกวาดดูดฝุ่นสนามบิน จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-25 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัย (แฟลต) เขต ๑, ๒ และ ๓ จำนวน ๑๕ ห้อง โดยวิธีคัดเลือก

-25 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศ (แฟลตสัญญาบัตร) เขต ๖ ทุ่งสีกัน จำนวน ๒๐ ห้อง โดยวิธีคัดเลือก

-25 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารคุ้มเกล้า ฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมเเพทย์ทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก 

-25 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๒๖๙ (อาคารฉุกเฉิน โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ) โดยวิธีคัดเลือก

- 25 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างขุดลอกคูคลอง บริเวณบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ท่าดินแดง เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 25 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างขุดลอกคูคลอง บริเวณบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ท่าดินแดง เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 25 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2557 และ 2562 ร้อย.3 พัน.3 กรม ปพ.อย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 25 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2557 และ 2562 ร้อย.3 พัน.3 กรม ปพ.อย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-24 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๒๐๘ (ศูนย์รักษาการณ์) ที่เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง โดยวิธีคัดเลือก

-24 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๐๑ ที่ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 24 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๕๓ (สถานีเครื่องช่วยเดินอากาศภาคพื้น) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ กองบิน ๕ โดยวิธีคัดเลือก

- 24 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2026 แผนกขนส่ง กองบริการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 24 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2026 แผนกขนส่ง กองบริการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 24 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2303 สหกรณ์และห้องตัดผม สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 24 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2303 สหกรณ์และห้องตัดผม สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 24 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2023 (แผนกขนส่ง กองบิน 6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 24 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2023 (แผนกขนส่ง กองบิน 6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 24 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างสร้างที่จอดรถพร้อมหลังคาคลุม ศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 24 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างสร้างที่จอดรถพร้อมหลังคาคลุม ศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 21 ก.พ.63 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงกระเบื้องหลังคาร้อมรางระบายน้ำฝนรอบอาคารหมายเลข 2414, 2417, 2418, 2421, 2427, 2430, 2431 และ 2434 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 21 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงกระเบื้องหลังคาร้อมรางระบายน้ำฝนรอบอาคารหมายเลข 2414, 2417, 2418, 2421, 2427, 2430, 2431 และ 2434 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 21 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมอาคารหมายเลข 2104 ฝ่ายงานไม้ แผนก 3 กองโรงงานสรรพาวุธ 1 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 21 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมอาคารหมายเลข 2104 ฝ่ายงานไม้ แผนก 3 กองโรงงานสรรพาวุธ 1 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 21 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2306 โรงจอดรถและห้องเก็บพัสดุ ฝ่ายขนส่ง แผนกบริการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 21 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2306 โรงจอดรถและห้องเก็บพัสดุ ฝ่ายขนส่ง แผนกบริการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-20 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงาน กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

-20 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงาน สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

-20 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๒๘ อาคาร หมวดรักษาการณ์ แผนกคลังสรรพาวุธ ๑ กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ทุ่งสีกัน) โดยวิธีคัดเลือก

- 20 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมอาคารหมายเลข 2063 (กองวิทยาการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 20 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมอาคารหมายเลข 2063 (กองวิทยาการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-20 ก.พ.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถกวาดดูดฝุ่น จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-20 ก.พ.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถกระเช้าไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๒๔ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 20 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารห้องประชุมศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน หมายเลข 2117 (ทุ่งสีกัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 20 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารห้องประชุมศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน หมายเลข 2117 (ทุ่งสีกัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 20 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2043 (อาคารคลังพัสดุพาหนะ) กรมขนส่งทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 20 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2043 (อาคารคลังพัสดุพาหนะ) กรมขนส่งทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 5014 (อาคารร้อยพลพยาบาล กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-20 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 5014 (อาคารร้อยพลพยาบาล กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-19 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๔๘ (กองพัสดุพาหนะ กรมขนส่งทหารอากาศ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-19 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๔๘ (กองพัสดุพาหนะ กรมขนส่งทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-18 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2001 (กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-18 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2001 (กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-18 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างจ้างปรับปรุงลานเสาธง กองบังคับการ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-18 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงลานเสาธง กองบังคับการ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-17 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างซองจอด อากาศยานไร้คนขับพิสัยกลาง พร้อมหลังคาคลุมและลานจอด อากาศยานไร้คนขับพิสัยกลาง ที่ ฝูงบิน ๔๐๔ กองบิน ๔ โดยวิธีคัดเลือก

-17 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงสาธารณูปโภคพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ โดยวิธีคัดเลือก

-17 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงาน กรมจเรทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

-17 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงศูนย์รักษาการณ์สำนักนิรภัยทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

-17 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงผิวพื้นและตีเส้นนำร่องอากาศยานโรงเก็บ เครื่องบินปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ที่ กองบิน 7 โดยวิธีคัดเลือก

-17 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างบ้านพัก หัวหน้าหน่วยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ สนามบินวัฒนานคร โดยวิธีคัดเลือก

-17 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคาร 2031 (ฝ่ายพลาธิการ กองบิน 6) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-17 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคาร 2031 (ฝ่ายพลาธิการ กองบิน 6) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-17 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2142 (กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-17 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2142 (กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-17 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง ที่ กองบิน และสถานีรายงานพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือกเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง ที่ กองบิน และสถานีรายงานพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

-17 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง ที่ กรมส่วนบัญชาการและส่วนกิจการพิเศษ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือกเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง ที่ กรมส่วนบัญชาการและส่วนกิจการพิเศษ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

-14 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2207 (อาคารโรงนอนทหาร) ที่ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-14 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2207 (อาคารโรงนอนทหาร) ที่ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-13 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2024 (อาคารโรงอาหาร กรมสรรพาวุธทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-13 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2024 (อาคารโรงอาหาร กรมสรรพาวุธทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-12 ก.พ.63 ประกาศร่าง TOR งานซื้อ รถกระเช้าไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๒๔ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รถกระเช้าไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๒๔ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-12 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ รถกระเช้าไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๒๔ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-12 ก.พ.63 ประกาศร่าง TOR งานซื้อ รถกวาดดูดฝุ่น จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รถกวาดดูดฝุ่น จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-12 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ รถกวาดดูดฝุ่น จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-12 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2025 กรมพลาธิการทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-12 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2025 กรมพลาธิการทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-11 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมรางน้ำฝนอาคารหมายเลข 2033 แผนกซ่อมเครื่องยนต์ กองโรงงาน กรมขนส่งทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-11 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมรางน้ำฝนอาคารหมายเลข 2033 แผนกซ่อมเครื่องยนต์ กองโรงงาน กรมขนส่งทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-11 ก.พ.63 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถซ่อมบำรุงไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รถซ่อมบำรุงไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-11 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ รถซ่อมบำรุงไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-11 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ เครื่องแปลงความถี่ ขนาด 60 KVA 50/400 Hz จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือก

-11 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง ที่ กรมส่วนกำลังรบและส่วนส่งกำลังบำรุง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือกเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง ที่ กรมส่วนกำลังรบและส่วนส่งกำลังบำรุง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

-11 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงานซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง ที่ กองบินและสถานีรายงานพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือกเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง ที่ กองบินและสถานีรายงานพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

-11 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2016 กรมพลาธิการทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-11 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2016 กรมพลาธิการทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-11 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมพื้นที่และระบบระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-11 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมพื้นที่และระบบระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-7 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข 2018 (แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน ๖ และ แผนกการเงิน กองบิน ๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-7 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข 2018 (แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน ๖ และ แผนกการเงิน กองบิน ๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-7 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม ที่ อาคารหมายเลข 4454 (อาคารกองบังคับการ กองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-7 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม ที่ อาคารหมายเลข 4454 (อาคารกองบังคับการ กองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-7 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนรณนภากาศ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-7 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนรณนภากาศ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-7 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมไหล่ทางถนนภายในบ้านพักท่าดินแดง เขต 1 และ เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-7 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมไหล่ทางถนนภายในบ้านพักท่าดินแดง เขต 1 และ เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-7 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารหมายเลข 2016 (วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ) โดยวิธีคัดเลือก

-7 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณบ่อน้ำภายใน ที่ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง โดยวิธีคัดเลือก

-7ก.พ.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงาน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

-6 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงานซื้อวัสดุสำหรับการดูแลรักษาระบบดับเพลิง จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-6 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวนงานซื้อวัสดุสำหรับการดูแลรักษาระบบดับเพลิง จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-6 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างสร้างรั้วกั้นแนวริมน้ำและที่จอดรถบริเวณอาคาร 2031 ที่ กองบิน 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-6 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างสร้างรั้วกั้นแนวริมน้ำและที่จอดรถบริเวณอาคาร 2031 ที่ กองบิน 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-6 ก.พ.63 ยกเลิกประกาศ งานจ้างซ่อมอาคารหมายเลข 2017, 2018 และ 2022 ที่ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-4 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างสร้างโรงจอดรถอาคารหมายเลข 4454 กองบังคับการ กองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-4 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างสร้างโรงจอดรถอาคารหมายเลข 4454 กองบังคับการ กองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-4 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารหมายเลข 1184 (โรงเก็บเครื่องบิน ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และ ฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ ฝูงบิน 401 กองบิน 4 โดยวิธีคัดเลือก

-4 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2008 หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (ปะรำพิธี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-4 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2008 หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (ปะรำพิธี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-3 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าลานจอดด้านทิศใต้ ที่ กองบิน 6 โดยวิธีคัดเลือก

-3 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารหมายเลข 1088 (โรงเก็บเครื่องบิน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน 401 กองบิน 4) โดยวิธีคัดเลือก

-3 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงถนน ที่ สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม กระทุ่มแบน โดยวิธีคัดเลือก

-3 ก.พ.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงถนน ที่ สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม บ้านลาดช้าง โดยวิธีคัดเลือก

-3 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงทาสีรั้วแฟลตกองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-3 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงทาสีรั้วแฟลตกองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-3 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงถนนและปรับพื้นที่บริเวณบ้านพักอาศัยท่าดินแดง เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-3 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงถนนและปรับพื้นที่บริเวณบ้านพักอาศัยท่าดินแดง เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-3 ก.พ.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงรั้วรอบกองพัสดุพาหนะ กรมขนส่งทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-3 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงรั้วรอบกองพัสดุพาหนะ กรมขนส่งทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-3 ก.พ.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างสร้างอาคารทดแทนหมายเลข 2553 (อาคารแผนกวิเคราะห์กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-31 ม.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2016 (อาคาร วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ) โดยวิธีคัดเลือก

-30 ม.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมอาคารหมายเลข 2017, 2018 และ 2022 ที่ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-30 ม.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมอาคารหมายเลข 2017, 2018 และ 2022 ที่ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-29 ม.ค.63 ประกาศราคากลาง สร้างระบบบำบัดน้ำเสีย กองซ่อมอากาศยาน 1 กรมช่างอากาศ ที่ กองบิน 4 โดยวิธีคัดเลือก

-29 ม.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงโถงบันได กรมข่าวทหารอากาศ ชั้น 1-4 และห้องน้ำชั้น 1-2 ของ กรมข่าวทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

-29 ม.ค.63 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-29 ม.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 29 ม.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมระบบอัคคีภัยและระบบดับเพลิงด้วยน้ำที่อาคาร สำนักนิรภัยทหารอากาศ และ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

-23 ม.ค.63 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างสร้างอาคารทดแทน อาคารหมายเลข 2553 (อาคารแผนกวิเคราะห์กองวิทยาการ กรมสรรพวุธทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-23 ม.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างสร้างอาคารทดแทน อาคารหมายเลข 2553 (อาคารแผนกวิเคราะห์กองวิทยาการ กรมสรรพวุธทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-15 ม.ค.63 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างสร้างอาคารทดแทน อาคารหมายเลข 2553 (อาคารแผนกวิเคราะห์กองวิทยาการ กรมสรรพวุธทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-15 ม.ค.63 ประกาศราคากลาง งานจ้างสร้างอาคารทดแทน อาคารหมายเลข 2553 (อาคารแผนกวิเคราะห์กองวิทยาการ กรมสรรพวุธทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-15 ม.ค.63 ประกาศราคากลางงาน จ้าปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน กองปฏิบัติการข่าว สำนักข่าว กรมข่าวทหารอากาศ ชั้น ๒ อาคาร กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

-12 ธ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2131 กองบังคับการกรมช่างโยธาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 12 ธ.ค.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ CAT หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 58966 จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก

-12 ธ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมชิ้นส่วนสำหรับรถบรรทุกเทท้าย MITSUBISHI ขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 58215, 58496, 58567, 58497 และ 58606 จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-12 ธ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมโรงจอดรถ แผนกโรงงาน กองโรงงาน กรมช่างโยธาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-12 ธ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชย.ทอ. 30003, 30004, 30005, 30007, 30010, 30015, 30019, 30020, 30024, 30028, 30671 และ 30672 ที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-12 ธ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชย.ทอ. 16661 และ 16668 ที่ กรมพลาธิการทหารอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-11 ธ.ค.62 ยกเลิกประกาศ งานจ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ CAT หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 58966 จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-11 ธ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมภายในและทำสีรถบรรทุกเทท้าย MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน ปีกกับดาว 58095, 58215, 58496, 58567, 58497 และ 58606 จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-11 ธ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมรถสุขาเคลื่อนที่ ISUZU หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 58328 จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-11 ธ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมรถตักหน้า - ขุดหลัง KOMATSU หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว ๕๘๖๖๘ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 4 ธ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ที่ กองบัญชาการกองทัพอากาศ และอาคาร ๘ กรม โดยวิธีคัดเลือก

- 4 ธ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชย.ทอ.๑๔๘๓ ที่ โรงเรียนการบิน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

-2 ธ.ค.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุเคมีสำหรับการตรวจสอบและผลิตน้ำประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

-27 พ.ย.62 ประกาศประกวดราคาซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมรถบรรทุกเทท้าย MITSUBISHI ขนาด ๖ ล้อ จำนวน ๕ คัน หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว ๕๘๒๑๕, ๕๘๔๙๖, ๕๘๕๖๗, ๕๘๔๙๗ และ ๕๘๖๐๖ จำนวน ๑๘๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-27 พ.ย.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมรถบรรทุกเทท้าย MITSUBISHI ขนาด ๖ ล้อ จำนวน ๕ คัน หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว ๕๘๒๑๕, ๕๘๔๙๖, ๕๘๕๖๗, ๕๘๔๙๗ และ ๕๘๖๐๖ จำนวน ๑๘๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-27 พ.ย.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมรถกู้ภัยและช่วยชีวิต ISUZU หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 58641 จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก

-27 พ.ย.62 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดับเพลิงอากาศยาน STEYR หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 59927 จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก

-27 พ.ย.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ อะไหล่เครื่องทุ่นแรง และรถเฉพาะการ จำนวน ๖๖ รายการ โดยวิธีคัดเลือกอะไหล่เครื่องทุ่นแรง และรถเฉพาะการ จำนวน ๖๖ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

-27 พ.ย.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ อะไหล่รถปั้นจั่นกู้เครื่องบิน GROVE จำนวน ๖๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

-26 พ.ย.62 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชย.ทอ. 30003, 30004, 30005, 30007, 30010, 30015, 30019, 30020, 30024, 30028, 30671 และ 30672 ที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-26 พ.ย.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชย.ทอ. 30003, 30004, 30005, 30007, 30010, 30015, 30019, 30020, 30024, 30028, 30671 และ 30672 ที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-26 พ.ย.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมอุปกรณ์สนับสนุนระบบประปาและสุขาภิบาล บริเวณดอนเมือง จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

-26 พ.ย.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมอุปกรณ์สนับสนุนระบบประปาและสุขาภิบาล (ภาคใต้) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

-26 พ.ย.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมอุปกรณ์สนับสนุนระบบประปาและสุขาภิบาล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

-26 พ.ย.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมอุปกรณ์สนับสนุนระบบประปาและสุขาภิบาล (ภาคกลางและภาคเหนือ) จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

- 26 พ.ย.62 ประกาศยกเลิกงานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชย.ทอ. ๓๐๐๐๓, ๓๐๐๐๔, ๓๐๐๐๕, ๓๐๐๐๗, ๓๐๐๑๐, ๓๐๐๑๕, ๓๐๐๑๙, ๓๐๐๒๐, ๓๐๐๒๔, ๓๐๐๒๘, ๓๐๖๗๑ และ ๓๐๖๗๒ ที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-25 พ.ย.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2131 กองบังคับการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-25 พ.ย.62 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2131 กองบังคับการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-25 พ.ย.62 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมแซมโรงจอดรถ แผนกโรงงาน กองโรงงาน กรมช่างโยธาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-25 พ.ย.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมโรงจอดรถ แผนกโรงงาน กองโรงงาน กรมช่างโยธาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-25 พ.ย.62 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชย.ทอ. 16661 และ 16668 ที่ กรมพลาธิการทหารอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-25 พ.ย.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชย.ทอ. 16661 และ 16668 ที่ กรมพลาธิการทหารอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-22 พ.ย.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชย.ทอ.5618, 5619 และ 5620 ที่ กองบิน 1 โดยวิธีคัดเลือก

-22 พ.ย.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชย.ทอ.1483 ที่ โรงเรียนการบิน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

-22 พ.ย.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชย.ทอ.30917, 30926, 30927 และ 30928 ที่ กองบิน 7 โดยวิธีคัดเลือก

-22 พ.ย.62 ประกาศประกวดราคาซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมรถยกงาแซะ MITSUBISHI ขนาด ๑๐,๐๐๐ ปอนด์  หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว ๕๘๕๒๖ และ ๕๘๓๒๙ จำนวน ๑๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อะไหล่สำหรับซ่อมรถยกงาแซะ MITSUBISHI ขนาด ๑๐,๐๐๐ ปอนด์  หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว ๕๘๕๒๖ และ ๕๘๓๒๙ จำนวน ๑๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-22 พ.ย.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมรถยกงาแซะ MITSUBISHI ขนาด ๑๐,๐๐๐ ปอนด์  หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว ๕๘๕๒๖ และ ๕๘๓๒๙ จำนวน ๑๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลางงานซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมรถยกงาแซะ MITSUBISHI ขนาด ๑๐,๐๐๐ ปอนด์  หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว ๕๘๕๒๖ และ ๕๘๓๒๙ จำนวน ๑๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-22 พ.ย.62 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุเคมีสำหรับการดูแลรักษาระบบปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-22 พ.ย.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุเคมีสำหรับการดูแลรักษาระบบปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 -22 พ.ย.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมภายในสีและทำสีรถบรรทุกเทท้าย MITSUBISHI หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 58095, 58215, 58496, 58567, 58497 และ 58606 จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 -22 พ.ย.62 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมภายในสีและทำสีรถบรรทุกเทท้าย MITSUBISHI หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 58095, 58215, 58496, 58567, 58497 และ 58606 จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-22 พ.ย.62 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชย.ทอ. 30003, 30004, 30005, 30007, 30010, 30015, 30019, 30020, 30024, 30028, 30671 และ 30672 ที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-22 พ.ย.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชย.ทอ. 30003, 30004, 30005, 30007, 30010, 30015, 30019, 30020, 30024, 30028, 30671 และ 30672 ที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-22 พ.ย.62 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมชิ้นส่วนสำหรับรถบรรทุกเทท้าย MITSUBISHI ขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 58215, 58496, 58567, 58497 และ 58606 จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-22 พ.ย.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมชิ้นส่วนสำหรับรถบรรทุกเทท้าย MITSUBISHI ขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 58215, 58496, 58567, 58497 และ 58606 จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 21 พ.ย.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมซ่อมลิฟต์โดยสารที่อาคารกองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

-21 พ.ย.62 ประกาศประกวดราคาซื้อ อะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศบริเวณกองทัพอากาศ ดอนเมือง จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-21 พ.ย.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ อะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศบริเวณกองทัพอากาศ ดอนเมือง จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-21 พ.ย.62 ประกาศประกวดราคาซื้อ อะไหล่ซ่อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR CELL) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-21 พ.ย.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ อะไหล่ซ่อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR CELL) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-21 พ.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2264 โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-21 พ.ย.62 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมรถสุขาเคลื่อนที่ ISUZU หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 58328 จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-21 พ.ย.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมรถสุขาเคลื่อนที่ ISUZU หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 58328 จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-21 พ.ย.62 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ CAT หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 58966 จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-21 พ.ย.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ CAT หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 58966 จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 20 พ.ย.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมรถปั้นจั่น GROVE หมายเลขทะเบียน ปีกกับดาว 58358 จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก

- 20 พ.ย.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมรถดับเพลิงอาคาร STEYR หมายเลขทะเบียน ปีกกับดาว 59966 จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก

-20 พ.ย.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ แบตเตอรี่สำหรับเครื่อง UPS ใช้งานที่ สถานีรายงานเขาเขียว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

-19 พ.ย.62 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุสำหรับการดูแลรักษาระบบดับเพลิง จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-19 พ.ย.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุสำหรับการดูแลรักษาระบบดับเพลิง จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-19 พ.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  โดยวิธีคัดเลือก

- 15 พ.ย.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ และอาคาร ๘ กรม โดยวิธีคัดเลือก

- 14 พ.ย.62 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมรถตักหน้า - ขุดหลัง KOMATSU หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 58668 จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 พ.ย.62 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา จ้างซ่อมรถตักหน้า - ขุดหลัง KOMATSU หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 58668 จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 พ.ย.62 ประกาศยกเลิกงานจ้างซ่อมรถตักหน้า - ขุดหลัง KOMATSU หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 58668 จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-11 พ.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมเเพทย์ทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

-6 พ.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมรถดับเพลิงอากาศยาน STEYR หมายเลขทะเบียน ปีกกับดาว ๕๙๙๒๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก

- 30 ต.ค.62 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมรถตักหน้า - ขุดหลัง KOMATSU หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 58668 จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 30 ต.ค.62 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา จ้างซ่อมรถตักหน้า - ขุดหลัง KOMATSU หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 58668 จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 18 ต.ค.62 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๒๖๔ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-10 ต.ค.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกวาดและดูดฝุ่น ภาคเหนือ กองบิน ๔, กองบิน ๔๑, กองบิน ๔๖ รวม ๓ หน่วย ๔ คัน โดยวิธีคัดเลือก

-10 ต.ค.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกวาดและดูดฝุ่น ภาคกลาง โรงเรียนการบิน, กองบิน ๖, กองบิน ๒, ฝูงบิน ๑๐๖, กรมช่างโยธาทหารอากาศ, ฝูงบิน ๒๐๖ รวม ๖ หน่วย ๘ คัน โดยวิธีคัดเลือก

- 9 ต.ค.62 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๒๖๔ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 9 ต.ค.62 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๒๖๔ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-9 ต.ค.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงอาคาร ภาคกลาง กองบิน ๒, โรงเรียนการบิน, ฝูงบิน ๒๐๖, กองดับเพลิงและกู้ภัย กรมช่างโยธาทหารอากาศ, กรมช่างอากาศ รวม ๕ หน่วย ๙ คัน โดยวิธีคัดเลือก

-9 ต.ค.62  ประกาศประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ที่ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ที่ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-9 ต.ค.62  ประกาศราคากลางงานซื้อระบบปรับอากาศและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ที่ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ที่ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-30 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงอากาศยาน ภาคเหนือ กองบิน ๔, กองบิน ๔๑, กองบิน ๔๖ รวม ๓ หน่วย จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-30 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ ศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-27 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน ภาคอีสาน กองบิน ๑, กองบิน ๒๑, กองบิน ๒๓, รวม ๓ หน่วย ๑๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-27 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน ภาคกลาง โรงเรียนการบิน, กองบิน ๖, กองบิน ๒, ฝูงบิน ๑๐๖ รวม ๖ หน่วย ๑๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-27 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงอากาศยาน ภาคใต้ กองบิน ๕, กองบิน ๗, กองบิน ๕๖ รวม ๓ หน่วย ๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-27 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมเเพทย์ทหารอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-27 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ อาคารศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมเเพทย์ทหารอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-26 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ อาคารศูนย์ปฎิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-26 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-26 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ กลุ่มอาคารยุทธการ กองบิน ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-26 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกวาดและดูดฝุ่น ภาคใต้ กองบิน ๕, กองบิน ๗, กองบิน ๕๖ รวม ๓ หน่วย ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-26 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ที่ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ๓ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-26 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงอากาศยาน ภาคกลาง โรงเรียนการบิน, กองบิน ๒, ม่วงค่อม, ฝูงบิน ๒๐๖ กองดับเพลิงและกู้ภัย กรมช่างโยธาทหารอากาศ รวม ๕ หน่วย ๑๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-26 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกู้ภัยและช่วยชีวิต ๑๔ หน่วย ๑๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-26 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน ภาคใต้ กองบิน ๕, กองบิน ๗, กองบิน ๕๖ รวม ๓ หน่วย ๘ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-26 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์บริเวณแนวถนนธูปะเตมีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-26 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงอากาศยาน ภาคอีสาน กองบิน ๑, กองบิน ๒๑, กองบิน ๒๓, ฝูงบิน ๒๓๗ (น้ำพอง) รวม ๔ หน่วย ๘ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-26 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงอาคาร ภาคเหนือ กองบิน ๔, กองบิน ๔๑, กองบิน ๔๖, สถานีรายงานภูหมันขาว รวม ๔ หน่วย ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-26 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน ภาคเหนือ กองบิน ๔, กองบิน ๔๑, กองบิน ๔๖ รวม ๓ หน่วย ๑๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-26 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาแจ้งเตือนอัคคีภัย และระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่ กองบิน ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-26 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกวาดและดูดฝุ่น ภาคอีสาน กองบิน ๑, กองบิน ๒๑, กองบิน ๒๓, ฝูงบิน ๒๓๗ (น้ัำพอง) รวม ๔ หน่วย ๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-26 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-26 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงอาคาร ภาคอีสาน กองบิน๑, กองบิน ๒๑, กองบิน ๒๓, ฝูงบิน ๒๓๗, สถานีรายงานเขาพนมรุ้ง, สถานีรายงานภูเขียว รวม ๖ หน่วย ๘ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-26 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ ศูนย์ควบคุมการปฏบัติทางอากาศ ๓ (สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-26 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ที่ สถานีรายงานสมุย, สถานีรายงานหาดใหญ่, สถานีรายงานภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-26 ก.ย.62 ประกาศผ้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ ศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-20 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสร้างบ้านพักอาศัย (แฟลต) ทอ.เขต ๒ ท่าดินแดง (ตึก ๑, ๒) และเขต ๖ หลังสถานีรถไฟดอนเมือง (ตึก ๓, ๔) พร้อมงานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง และงานระบบสาธารณูปโภค จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-20 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสร้างอาคารพักอาศัยรวมข้าราชการ ทอ.ท่าดินแดง ระยะที่ ๑ จำนวน ๒ หลัง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-17 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกู้ภัยและช่วยชีวิต ๑๔ หน่วย ๑๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-17 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมแซมภูมิทัศน์พื้นที่ด้านหลัง กองบัญชาการกองทัพอากาศ และแนวรั้วกองทัพอากาศดอนเมือง โดยวิธีคัดเลือก

-17 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงอาคาร ภาคใต้ กองบิน ๕, กองบิน ๗, กองบิน ๕๖, สถานีรายงานสมุย รวม ๔ หน่วย ๘ คัน โดยวิธีคัดเลือก

-17 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสร้างอาคารจอดรถโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-17 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างก่อสร้าง Measuring Weir พร้อมถนนข้ามลำธารเรือนเพราะชำ กม.๓๑ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ โดยวิธีคัดเลือก

- 17 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารหมวดขนส่ง อาคารหมายเลข ๒๒๖๗ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 16 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสร้างศูนย์เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-16 ก.ย.62 ประกาศราคากลางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ อาคารศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- 16 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ที่ อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมเเพทย์ทหารอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- 16 ก.ย. 62 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ที่ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ที่ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-16 ก.ย. 62 ประกาศราคากลางงานซื้อระบบปรับอากาศและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ที่ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ที่ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-16 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ที่ สถานีรายงานสมุย, สถานีรายงานหาดใหญ่, สถานีรายงานภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-16 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงอาคาร ภาคใต้ กองบิน ๕, กองบิน ๗, กองบิน ๕๖, สถานีรายงานสมุย รวม ๔ หน่วย ๘ คัน โดยวิธีคัดเลือก

-13 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมแซมระบบกันซึมอาคารกรมฝ่ายอำนวยการ โดยวิธีคัดเลือก

- 12 ก.ย.62 จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ) โดยวิธีคัดเลือก

-12 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ที่ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ๓ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-12 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมแซม FAIRLEAD TUBE BAK-๑๔ ที่ กองบิน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-12 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ที่ ศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-12 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ที่ กองบิน ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-12 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบเเจ้งเตือนอัคคีภัย และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ที่ กองบิน ๑  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-12 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-12 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์ บริเวณแนวถนนธูปเตมีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-11 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ ศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-11 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ ศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

- 11 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ กลุ่มอาคารยุทธการ กองบิน ๗ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

-11 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-11 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ๓ (สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- 11 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน ภาคใต้ กองบิน ๕, กองบิน ๗, กองบิน ๕๖ รวม ๓ หน่วย ๘ คัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-11 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกวาดและดูดฝุ่น ภาคใต้ กองบิน ๕, กองบิน ๗, กองบิน ๕๖ รวม ๓ หน่วย ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-11 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

-11 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกวาดและดูดฝุ่น ภาคอีสาน กองบิน ๑, กองบิน ๒๑, กองบิน ๒๓, ฝูงบิน ๒๓๗ (น้ำพอง) รวม ๔ หน่วย ๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 -11 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงอากาศยาน ภาคอีสาน กองบิน ๑, กองบิน ๒๑, กองบิน ๒๓, ฝูงบิน ๒๓๗ (น้ำพอง) รวม ๔ หน่วย ๘ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-11 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงอากาศยาน ภาคกลาง โรงเรียนการบิน, กองบิน ๒, ม่วงค่อม, ฝูงบิน ๒๐๖, กองดับเพลิงและกู้ภัย กรมช่างโยธาทหารอากาศ รวม ๕ หน่วย ๑๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- 11 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน ภาคกลาง โรงเรียนการบิน, กองบิน ๖, กองบิน ๒, ฝูงบิน ๑๐๖ รวม ๔ หน่วย ๑๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

- 11 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงอาคาร ภาคอีสาน กองบิน ๑, กองบิน ๒๑, กองบิน ๒๓, ฝูงบิน ๒๓๗, สถานีรายงานเขาพนมรุ้ง, สถานีรายงานภูเขียว รวม ๖ หน่วย ๘ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- 11 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน ภาคเหนือ กองบิน ๔, กองบิน ๔๑, กองบิน ๔๖ รวม ๓ หน่วย ๑๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-11 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงอากาศยาน ภาคเหนือ กองบิน ๔, กองบิน ๔๑, กองบิน ๔๖ รวม ๓ หน่วย จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- 10 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน ภาคอีสาน กองบิน ๑, กองบิน ๒๑, กองบิน ๒๓ รวม ๓ หน่วย ๑๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- 10 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงอากาศยาน ภาคใต้ กองบิน ๕, กองบิน ๗, กองบิน ๕๖ รวม ๓ หน่วย ๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- 10 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงอาคาร ภาคเหนือ กองบิน๔, กองบิน ๔๑, กองบิน ๔๖, สถานีรายงานภูหมันขาว รวม ๔ หน่วย ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-10 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมแซมถนนบริเวณหน้าเสาธง กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

-10 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารกิจการซักรีด โดยวิธีคัดเลือก

- 4 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- 4 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างสร้างระบบป้องกันดินพังทลาย ที่ สถานีรายงานภูหมันขาว โดยวิธีคัดเลือก

- 4 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๐๑ โดยวิธีคัดเลือก

- 3 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมแซมภูมิทัศน์พื้นที่ด้านหลัง กองบัญชาการกองทัพอากาศ และแนวรั้ว กองทัพอากาศดอนเมือง โดยวิธีคัดเลือก

- 3 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างก่อสร้าง Measuring Weir พร้อมถนนข้ามลำธารเรือนเพราะชำ กม.๓๑ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ โดยวิธีคัดเลือก

- 2 ก.ย.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ อะไหล่เพื่อใช้ซ่อมเครื่องหน่วงความเร็วเครื่องบิน NET BARRIER และ BAK-14 ที่ กองบิน ๑ และ กองบิน ๗ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอะไหล่เพื่อใช้ซ่อมเครื่องหน่วงความเร็วเครื่องบิน NET BARRIER และ BAK-14 ที่ กองบิน ๑ และ กองบิน ๗ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- 1 ก.ย.62 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์และรางระบายน้ำ บริเวณด้านหลังอาคารที่พักทหารกองประจำการ (อาคารหมายเลข ๒๒๙๐) กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธิน ด้วยวิธีประกวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 30 ส.ค.62 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- 30 ส.ค.62 ประกาศราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- 29 ส.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๑๓ (ศุนย์ส่งกำลังบำรุง สำนักงานนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ) โดยวิธีคัดเลือก

- 28 ส.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารหมายเลข ๑๐๐๑ โดยวิธีคัดเลือก

- 28 ส.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างปรับปรุงหอบังคับการบิน กองบิน ๑ โดยวิธีคัดเลือก

-27 ส.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๐ (ชุมนุม ยศ.ทอ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๐ (ชุมนุม ยศ.ทอ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- 26 ส.ค.62 ประกาศยกเลิกงานจ้างก่อสร้าง Measuring Weir พร้อมถนนข้ามลำธารเรือนเพาะชำ กิโลเมตรที่ ๓๑ พระมหาธาตุนภเมทนีดลนภพลภูมิสิริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 23 ส.ค.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมวดขนส่ง อาคารหมายเลข ๒๒๖๗ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 23 ส.ค.62 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมวดขนส่ง อาคารหมายเลข ๒๒๖๗ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 22 ส.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๐๑ ชั้น ๑ และ ชั้น ๒ โดยวิธีคัดเลือก

- 22 ส.ค.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารกิจการซักรีด โดยวิธีคัดเลือก

- 22 ส.ค.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมแซมระบบกันซึมอาคารฝ่ายอำนวยการ โดยวิธีคัดเลือก

- 21 ส.ค.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมถนนบริเวณหน้าเสาธง กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 20 ส.ค.62 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซม FAIRLEAD TUBE BAK-14 ที่ กองบิน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- 20 ส.ค.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ รถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก

-14 ส.ค.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ เครื่องอัดอากาศสองหัวแบบอัดเร็ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือกเครื่องอัดอากาศสองหัวแบบอัดเร็ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

-14 ส.ค.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐ กิโลวัตต์ และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ที่ อาคารหอดูดาว สถานีรายงานสมุย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือกซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐ กิโลวัตต์ และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ที่ อาคารหอดูดาว สถานีรายงานสมุย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

-14 ส.ค.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ กิโลวัตต์ และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ที่ แผนกคลังสรรพาวุธ ๓ กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ กิโลวัตต์ และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ที่ แผนกคลังสรรพาวุธ ๓ กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

14 ส.ค.62 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุปรับพื้นที่หน้าอาคารเตรียมเครื่องบิน ที่ สนามบินเล็ก กองทัพอากาศ                  จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วัสดุปรับพื้นที่หน้าอาคารเตรียมเครื่องบิน ที่ สนามบินเล็ก กองทัพอากาศ                  จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-14 ส.ค.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุปรับพื้นที่หน้าอาคารเตรียมเครื่องบิน ที่ สนามบินเล็ก กองทัพอากาศ                จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 9 ส.ค.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๐๑ โดยวิธีคัดเลือก

-5 ส.ค.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ ระบบการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า ในสถานีถ่ายทอดโทรคมนาคมไฟฟ้าเข้าไม่ถึงกองทัพอากาศ จำนวน ๔ ระบบ โดยวิธีคัดเลือกระบบการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า ในสถานีถ่ายทอดโทรคมนาคมไฟฟ้าเข้าไม่ถึงกองทัพอากาศ จำนวน ๔ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

- 5 ส.ค.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงหอบังคับการบิน กองบิน ๑ โดยวิธีคัดเลือก

- 5 ส.ค.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างระบบป้องกันดินพังทลาย ที่ สถานีรายงานภูหมันขาว โดยวิธีคัดเลือก

- 5 ส.ค.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารหมายเลข ๑๐๐๑ โดยวิธีคัดเลือก

- 5 ส.ค.62 ประกาศราคากลางงานจ้าง ซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๓๒๓๗ กรมสวัสดิการทหารอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- 5 ส.ค.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ ระบบเพิ่มประสิทธิภาพโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือกระบบเพิ่มประสิทธิภาพโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

- 1 ส.ค.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ) โดยวิธีคัดเลือก

- 30 ก.ค.62 ชี้แจงข้อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ป

 -26 ก.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 25 ก.ค.62 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้าง Measuring Weir พร้อมถนนข้ามลำธารเรือนเพาะชำ กิโลเมตรที่ ๓๑ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 - 25 ก.ค.62 ประกาศเชิญชวน จ้างก่อสร้าง Measuring Weir พร้อมถนนข้ามลำธารเรือนเพาะชำ กิโลเมตรที่ ๓๑ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 25 ก.ค.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๐ (ชุมนุมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 25 ก.ค.62 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๐ (ชุมนุมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 24 ก.ค.62 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมระบบจ่านน้ำสถานีสูบและจ่ายน้ำประปากองทัพอากาศ ท่าดินแดง, สโมสรประทวน และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 24 ก.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

- 24 ก.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมแซมหลังคาที่จอดรถและอาคารส่งเสริมสวัสดิการครอบครัวทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 24 ก.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมแซมสีจราจรลานจอดเครื่องบิน ที่ กองบิน ๖ โดยวิธีคัดเลือก

- 22 ก.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมท่อประปาพร้อมอุปกรณ์บริเวณบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ท่าดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-22 ก.ค.62 ประกาศราคางาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๓๑ (ศุนย์ส่งกำลังบำรุง สำนักงานนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ) โดยวิธีคัดเลือก

-22 ก.ค.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ แบตเตอรี่สำหรับเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลิอกแบตเตอรี่สำหรับเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลิอก

-22 ก.ค.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๐๑ ชั้น ๑ และ ชั้น ๒ โดยวิธีคัดเลือก

-19 ก.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๓๒๐๘ (อาคารบริการ กองการร้านค้า กรมสวัสดิการทหารอากาศ) โดยวิธีคัดเลือก

-19 ก.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ ที่กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

-18 ก.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้าง ซ่อมบำรุงรักษารถยกงาแซะ จำนวน ๓๐ คัน โดยวิธีคัดเลือก

- 18 ก.ค.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ ระบบเพิ่มประสิทธิภาพโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ(โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือกระบบเพิ่มประสิทธิภาพโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ(โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

- 15 ก.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าแรงสูง แฟลตสัญญาบัตร (ทุ่งสีกัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 12 ก.ค.62 ประกาศราคากลางงาน ปรับปรุงวิศวกรรมระบบชั้น ๕ ถึงชั้นใต้ดิน อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก

-11 ก.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้าง ปรับปรุงโรงเก็บ เครื่องบิน (อาคารหมายเลข ๑๐๑๐) ที่กองบิน ๖ โดยวิธีคัดเลือก

- 10 ก.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมรถดับเพลิงอากาศยาน VOLVO หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว ๕๘๘๐๐ โดยวิธีคัดเลือก

- 5 ก.ค.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยกงาแซะ จำนวน ๓๐ คัน โดยวิธีคัดเลือก

- 5 ก.ค.62 ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ที่ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 5 ก.ค.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ที่ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 5 ก.ค.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุจัดทำตราสัญลักษณ์และซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวัสดุจัดทำตราสัญลักษณ์และซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- 4 ก.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขายสินค้าและบริการกองทัพอากาศ (Base Exchange) บริเวณตลาดโต้รุ่ง ๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 3 ก.ค.62 ประกาศเชิญชวน งานจ้างสร้างอาคารจอดรถโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-28 มิ.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๒๑๓๗ ชุมนุมสัญญาบัตร กรมช่างโยธาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-27 มิ.ย.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างสร้างอาคารจอดรถโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-27 มิ.ย.62 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง งานจ้างสร้างอาคารจอดรถโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 27 มิ.ย.62 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์และรางระบายน้ำ บริเวณด้านหลังอาคารที่พักทหารกองประจำการ (อาคารหมายเลข ๒๒๙๐) กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 27 มิ.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 25 มิ.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างสร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอยในเขตบ้านพักกองทัพอากาศ ท่าดินแดง โดยวิธีคัดเลือก

- 25 มิ.ย.62 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าแรงสูงแฟลตสัญญาบัตร (ทุ่งสีกัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 20 มิ.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างปรับปรุงระบบล่อฟ้าอาคารหมายเลข อ.๒๐๓๙, อ.๒๐๔๐, และ อ.๒๒๑๖ ที่ กองบิน ๔ โดยวิธีคัดเลือก

- 20 มิ.ย.62 ประกาศประกวดราคาซื้อ ม่านบังแสง ที่ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 20 มิ.ย.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ ม่านบังแสง ที่ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 19 มิ.ย.62 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์และรางระบายน้ำ บริเวณด้านหลังอาคารที่พักทหารกองประจำการ (อาคารหมายเลข ๒๒๙๐) กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 19 มิ.ย.62 ประกาศราคากกลาง งานจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์และรางระบายน้ำ บริเวณด้านหลังอาคารที่พักทหารกองประจำการ (อาคารหมายเลข ๒๒๙๐) กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 17 มิ.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างสร้างอาคาร กองบังคับ ฝูง.๔๐๒ กองบิน ๔ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีคัดเลือก

- 14 มิ.ย.62 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารจอดรถ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 มิ.ย.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าแรงสูงแฟลตสัญญาบัตร (ทุ่งสีกัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 มิ.ย.62 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าแรงสูงแฟลตสัญญาบัตร (ทุ่งสีกัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 มิ.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างสร้างลานจอดรถ ที่ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ ระยะที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก

- 13 มิ.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสร้างศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการพยาบาล พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 11 มิ.ย.62 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำสถานีสูบและจ่ายน้ำประปา กองทัพอากาศ ท่าดินแดง, สโมสรประทวน และ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 11 มิ.ย.62 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมแซมท่อประปาพร้อมอุปกรณ์ บริเวณบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ท่าดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-11 มิ.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบิน โรงเรียนการบิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก 

- 5 มิ.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมแซมหลังคาที่จอดรถและอาคารส่งเสริมสวัสดิการครอบครัวทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 5 มิ.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมสีจราจรลานจอดเครื่องบิน ที่ กองบิน ๖ โดยวิธีคัดเลือก

- 5 มิ.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 4 มิ.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมแซมรั้วพร้อมระบบระบายน้ำบริเวณถนนทองใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก

- 31 พ.ค.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงโรงเก็บ เครื่องบิน (อาคารหมายเลข ๑๐๑๐) ที่ กองบิน ๖ โดยวิธีคัดเลือก

- 31 พ.ค.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๓๒๐๘ (อาคารบริการ กองการร้านค้า กรมสวัสดิการทหารอากาศ) โดยวิธีคัดเลือก

- 30 พ.ค.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมรถดับเพลิงอากาศยาน VOLVO หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว ๕๘๘๐๐ โดยวิธีคัดเลือก

- 29 พ.ค.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำสถานีสูบและจ่ายน้ำประปา กองทัพอากาศ ท่าดินแดง, สโมสรประทวน และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 29 พ.ค.62 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำสถานีสูบและจ่ายน้ำประปา กองทัพอากาศ ท่าดินแดง, สโมสรประทวน และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 29 พ.ค.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างสร้างซ่อมแซมท่อประปาพร้อมอุปกรณ์บริเวณบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ท่าดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 29 พ.ค.62 ประกาศเชิญชวน งานจ้างสร้างซ่อมแซมท่อประปาพร้อมอุปกรณ์บริเวณบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ท่าดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 29 พ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2546 (โรงอาหาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-29 พ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัด MITSUBISHI หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว ๕๘๕๗๓ โดยวิธีคัดเลือก

-28 พ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างรื้อถอนอาคารหมายเลข ๔๔๑๔ และ ๔๔๒๖ ที่ กองบิน ๖ โดยวิธีคัดเลือก

28 พ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๑๐๓ (บ้านพักรับรอง กองทัพอากาศ๓) โดยวิธีคัดเลือก

-28 พ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๓๑๑๓, ๓๑๑๕ (พระตำหนักและอาคารบริวารพระตำหนัก) ที่ กองบิน ๗ โดยวิธีคัดเลือกซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๓๑๑๓, ๓๑๑๕ (พระตำหนักและอาคารบริวารพระตำหนัก) ที่ กองบิน ๗ โดยวิธีคัดเลือก

-28 พ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๐๓๙ (อาคารทรงงานและเรือนรับรองที่ประทับ ๙๐๔) ที่ กองบิน ๗ โดยวิธีคัดเลือก

- 22 พ.ค.62 ประกาศเชิญชวน งานจ้างสร้างห้องน้ำ โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 22 พ.ค.62 ประกาศราคากลางงานจ้าง งานจ้างสร้างห้องน้ำ โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 22 พ.ค.62 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๒๑๓๗ ชุมนุมสัญญาบัตร กรมช่างโยธาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 22 พ.ค.62 ประกาศราคากลางงานจ้าง งานจ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๒๑๓๗ ชุมนุมสัญญาบัตร กรมช่างโยธาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-22 พ.ค.62 จ้างสร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอยในเขตบ้านพัก กองทัพอากาศ ท่าดินแดง โดยวิธีคัดเลือก

- 21 พ.ค.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงระบบล่อฟ้าอาคารหมายเลข อ.๒๐๓๙, อ.๒๐๔๐ และ อ.๒๒๑๖ ที่ กองบิน ๔ โดยวิธีคัดเลือก

-21 พ.ค.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ ที่ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

-21 พ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัด ISUZU หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว ๕๘๓๐๑ โดยวิธีคัดเลือก

 -21 พ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัด ISUZU หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว ๕๘๕๑๘ โดยวิธีคัดเลือก

-21 พ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๐๔๐ (โรงจอดรถอาคารทรงงานและเรือนรับรองที่ประทับ ๙๐๔ กองบิน ๗ โดยวิธีคัดเลือก

-17 พ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-16 พ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงซ่อมอากาศยาน ฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-16 พ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๒ จำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-15 พ.ค.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ พัสดุสายช่างโยธา ประจำอาคารพักรับรอง กองทัพอากาศ ๘ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-15 พ.ค.62 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-15 พ.ค.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ รถบรรทุก ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-15 พ.ค.62 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-15 พ.ค.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ รถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-15 พ.ค.62 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถรดน้ำต้นไม้ ขนาดบรรจุ ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-15 พ.ค.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ รถรดน้ำต้นไม้ ขนาดบรรจุ ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-15 พ.ค.62 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-15 พ.ค.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ รถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-13 พ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ พ.1081 เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-13 พ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมสำนักงานอาคารหมายเลข 2135 กองบังคับการกองบริการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-13 พ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมรถดับเพลิงอากาศยาน BENZ หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 59355 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-10 พ.ค.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

-29 เม.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมเครื่องทดสอบแรงดึงของเหล็ก ขนาด ๑๐๐ ตัน ยี่ห้อ CHUN YEN โดยวิธีคัดเลือก

-26 เม.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมรถดับเพลิงอากาศยาน STEYR (RIV) หมายเลขทะเบียน ปีกกับดาว 59941 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-26 เม.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมรถปั้นจั่น UNIC ขนาด 25 ตัน หมายเลขทะเบียน ปีกกับดาว 58137 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-26 เม.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอุทยานการบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-26 เม.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๑๐๑ (บ้านพักรับรอง กองทัพอากาศ ๑) โดยวิธีคัดเลือก

-26 เม.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างปรับปรุงรั้วอิฐบล็อคด้านทิศใต้ ที่ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) โดยวิธีคัดเลือก

-25 เม.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารหมายเลข ๒๑๖๗ กองบังคับการกองพัสดุช่างโยธา กรมช่างโยธาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-25 เม.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ฝ่ายอำนวยการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ ชั้น ๔ อาคารหมายเลข ๒๑๓๑  กองบังคับการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

-25 เม.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมแซมรั้วพร้อมระบบระบายน้ำบริเวณถนนทองใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก

-24 เม.ย.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2546 (โรงอาหาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-24 เม.ย.62 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2546 (โรงอาหาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-17 เม.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมรถดับเพลิงอากาศยาน STEYR (RIV) หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว 59940 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-11 เม.ย.62 ปะกาศราคากลางงานซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

-5 เม.ย.62 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุ จำนวน ๔๐ รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-5 เม.ย.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุ จำนวน ๔๐ รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-5 เม.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ C ATERPILLAR ขนาด ๒๗๒ กิโลวัตต์ โดยวิธีคัดเลือกซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ C ATERPILLAR ขนาด ๒๗๒ กิโลวัตต์ โดยวิธีคัดเลือก

- 4 เม.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโรงจอดรถเครื่องทุ่นแรง กองไฟฟ้า กรมช่างโยธาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 4 เม.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๑๐๓ (บ้านพักรับรอง กองทัพอากาศ ๓) โดยวิธีคัดเลือก

- 3 เม.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างรื้อถอนอาคารหมายเลข ๔๔๑๔ และ ๔๔๒๖ ที่ กองบิน ๖ โดยวิธีคัดเลือก

- 3 เม.ย.62 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถกู้ภัย-ช่วยชีวิต จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 1 เม.ย.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัด ISUZU หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว ๕๘๕๑๘ โดยวิธีคัดเลือก

- 1 เม.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างซ่อมแซมสำนักงานอาคารหมายเลข 2182 กองโรงงาน กรมช่างโยธาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 1 เม.ย.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ วัสดุซ่อมบำรุงระดับหน่วย สายช่างโยธา บน.๒๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือกวัสดุซ่อมบำรุงระดับหน่วย สายช่างโยธา บน.๒๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

- 1 เม.ย.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ แบตเตอรี่สำหรับเครื่อง UPS ขนาด 120 kVA ใช้งานที่ สร.ภูสิงห์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือกแบตเตอรี่สำหรับเครื่อง UPS ขนาด 120 kVA ใช้งานที่ สร.ภูสิงห์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

-29 มี.ค.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างสร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอยในเขตบ้านพัก กองทัพอากาศ ท่าดินแดง โดยวิธีคัดเลือก

-29 มี.ค.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ รถดับเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก

-29 มี.ค.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัด ISUZU หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว ๕๘๓๐๑ โดยวิธีคัดเลือก

-29 มี.ค.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัด MITSUBISHI หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว ๕๘๕๗๓ โดยวิธีคัดเลือก

- 28 มี.ค.62 ประกาศยกเลิกงานจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-25 มี.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างปรับปรุงห้องอบรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศ และ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

- 22 มี.ค.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงรั้วอิฐบล็อคด้านทิศใต้ ที่ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) โดยวิธีคัดเลือก

- 22 มี.ค.62 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ พ.๑๐๘๑ เขต ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 22 มี.ค.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ พ.๑๐๘๑ เขต ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 22 มี.ค.62 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมรถดับเพลิงอากาศยาน BENZ หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว ๕๙๓๕๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 22 มี.ค.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมรถดับเพลิงอากาศยาน BENZ หมายเลขทะเบียนปีกกับดาว ๕๙๓๕๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 22 มี.ค.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมเครื่องทดสอบแรงดึงของเหล็ก ขนาด ๑๐๐ ตัน ยี่ห้อ CHUN YEN โดนวิธีคัดเลือก

- 21 มี.ค.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๑๐๑ (บ้านพักรับรอง กองทัพอากาศ ๑) โดยวิธีคัดเลือก

- 20 มี.ค.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๐๔๐ (โรงจอดรถอาคารทรงงานและเรือนรับรองทีประทับ ๙๐๔) ที่ กองบิน ๗ โดยวิธีคัดเลือก

20 มี.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๒๕๐๑ (กองบังคับการ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-20 มี.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ที่ กอง บัญชาการกองทัพอากาศ และ อาคารซ่อมระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ที่ กอง บัญชาการกองทัพอากาศ และ อาคาร๘ กรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก

-20 มี.ค.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๐๓๙ (อาคารทรงงานและเรือนรับรองที่ประทับ ๙๐๔) ที่ กองบิน ๗ โดยวิธีคัดเลือก

-20 มี.ค.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๓๑๑๓, ๓๑๑๕ (พระตำหนักและอาคารบริวารพระตำหนัก) ที่ กองบิน ๗ โดยวิธีคัดเลือก

-19 มี.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมบริภัณฑ์ระบบประปาและสุขาภิบาล ภาคกลางและภาคเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-18 มี.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมบริภัณฑ์ระบบประปาและสุขาภิบาล บริเวณดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 18 มี.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 มี.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างรื้อถอนบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ น.๑๐๒๑, น.๑๐๒๕, น.๒๐๑๒, น.๒๐๒๗, น.๒๐๒๘, น.๒๐๔๗, น.๒๐๔๘ และ น.๒๐๕๓ เขต ๑ และ เขต ๒ จำนวน ๘ หลัง กรมช่างโยธาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 มี.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาและห้องประชุมสำนักงานผู้ชำนาญการช่างโยธา อาคารหมายเลข ๒๑๔๔ กองบังคับการกองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-15 มี.ค.62  ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 ที่ แผนกคลังสรรพาวุธ ๔ กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (กองบิน ๗) โดยวิธีคัดเลือก

-15 มี.ค.62  ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมสำนักงาน ฝ่ายอำนวยการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ ชั้น ๔ อาคารหมายเลข ๒๑๓๑ กองบังคับการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

-11 มี.ค.62 ประกาศเชิญชวน งานจ้างซ่อมรถดับเพลิงอากาศยาน STEYR (RIV) หมายเลขทะเบียน ปีกกับดาว ๕๙๙๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-11 มี.ค.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมรถดับเพลิงอากาศยาน STEYR (RIV) หมายเลขทะเบียน ปีกกับดาว ๕๙๙๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-11 มี.ค.62 ประกาศราคาเชิญชวน งานจ้างซ่อมรถปั้นจั่น UNIC ขนาด ๒๕ ตัน หมายเลขทะเบียน ปีกกับดาว ๕๘๑๓๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-11 มี.ค.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมรถปั้นจั่น UNIC ขนาด ๒๕ ตัน หมายเลขทะเบียน ปีกกับดาว ๕๘๑๓๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-11 มี.ค.62 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงอุทยานการบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-11 มี.ค.62 ประกาศร่างเอกสารซื้อ รถดูดสิ่งโสโครก ขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-11 มี.ค.62 ประกาศราคากลางงานซื้อ รถดูดสิ่งโสโครก ขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ๗ มี.ค.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๕ เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ๗ มี.ค.62 ประกาศเชิญชวน จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๕ เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-6 มี.ค.62  ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ CATERPILLAR ขนาด ๒๗๒ กิโลวัตต์ ชย.ทอ.๐๙๓๕ โดยวิธีคัดเลือก

-6 มี.ค.62  ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมบำรุงรักษารถปั้นจั่น โดยวิธีคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือก

-5 มี.ค.62  ประกาศราคากลาง งานจ้างสร้างอาคาร บก.ฝูง.๔๐๒ บน.๔ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีคัดเลือก

- ๔ มี.ค.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมแซมโรงจอดรถเครื่องทุ่นแรง กองไฟฟ้า กรมช่างโยธาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ๔ มี.ค.62 ประกาศเชิญชวน จ้างซ่อมแซมโรงจอดรถเครื่องทุ่นแรง กองไฟฟ้า กรมช่างโยธาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 1 มี.ค.62 ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอุทยานการบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 1 มี.ค.62 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอุทยานการบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 27 ก.พ.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างก่อสร้างซ่อมแซมสำนักงานอาคารหมายเลข 2182 กองโรงงาน กรมช่างโยธาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 27 ก.พ.62 ประกาศเชิญชวน จ้างก่อสร้างซ่อมแซมสำนักงานอาคารหมายเลข 2182 กองโรงงาน กรมช่างโยธาทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 ก.พ.62 ประกาศราคากลางงาน จ้างปรับปรุงโรงเก็บ เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ หมวดบิน C ที่ กองบิน ๖ โดยวิธีคัดเลือก