เบอร์โทรติดต่อ :

          - โทรศัพท์  :  02-534-6467, 02-534-4092

          - โทรสาร    :  02-534-6468

 

ที่ตั้ง :

         กรมช่างโยธาทหารอากาศ ​171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

 map02

แผนที่โดยสังเขป :