หน่วยขึ้นตรง ทอ.

icon bullet blue ​​​​​​​​​​​​​​​​​​กองทัพอากาศ (กองบัญชาการ)​
    - แผนกสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพอากาศ
    - ศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ​
    - ศูนย์อำนวยการเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ
    - ศูนย์การสงครามทางอากาศ
    - สำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ
    - สำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ (เพื่อพลาง)
 
icon bullet blue ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ส่วนบัญชาการ​
    - สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ
    - กรมสารบรรณทหารอากาศ
    - กรมกำลังพลทหารอากาศ
    - กรมข่าวทหารอากาศ
    - กรมยุทธการทหารอากาศ
    - กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
    - กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
    - กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
    - สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
    - กรมการเงินทหารอากาศ
    - กรมจเรทหารอากาศ
    - สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
    - สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
    - สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
 
icon bullet blue ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ส่วนกำลังรบ
    - กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
    - หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
    - โรงเรียนการบิน​
    - กองบิน 1
    - กองบิน 2
    - กองบิน 4
    - กองบิน 5
    - กองบิน 6
    - กองบิน 7
    - กองบิน 21
    - กองบิน 23
    - กองบิน 41
    - กองบิน 46
    - กองบิน 56
 
icon bullet blue ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ส่วนกำลังบำรุง
    - กรมช่างอาก​​าศ
    - กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
    - กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
    - กรมแพทย์ทหารอากาศ
        - โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช​
        - โรงพยาบาลจันทรุเบกษา
    - กรมพลาธิการทหารอากาศ
    - กรมช่างโยธาทหารอากาศ
    - กรมขนส่งทหารอากาศ
 
 icon bullet blue ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ส่วนการศึกษา
     - กรมยุทธศึกษาทห​​​​ารอากาศ
         - วิทยาลัยการทัพอากาศ
         - โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
       - โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส
         - โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง
         - โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
           - โรงเรียนครูทหาร
         - โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน
         - โรงเรียนจ่าอากาศ
         - ศูนย์ภาษา
         - ศูนย์ทดสอบบุคคล
         - กองวิทยบริการ
         - กองอนุศาสนาจารย์
     - โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยา​ธิ​​ราช
 
 icon bullet blue ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ส่วนกิจการพิเศษ
     - ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
     - กรมสวัสดิการทหารอากาศ
     - สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
     - สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ​