icon bullet blue หน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม
    - กระทรวงกลาโหม
    - สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
    - กองบัญชาการกองทัพไทย
    - กองทัพบก
    - กองทัพเรือ
    - โรงเรียนนายเรืออากาศ
    - โรงเรียนนายเรือ
    - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ
    - โรงเรียนเตรียมทหาร
    - สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
 
icon bullet blue หน่วยงานกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
   - สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) 
   - สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
   - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 
icon bullet blue หน่วยงาน ICT ภายในกระทรวงกลาโหม
   - กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
   - สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
   - กรมสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
   - กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก
   - กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทัพเรือ
 
icon bullet blue หน่วยงานด้านไซเบอร์ภายในกระทรวงกลาโหม
    - ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
 
icon bullet blue ข้อมูลด้านการทหารของมิตรประเทศ
   - U.S. Air Force
   - The Royal Air Force
   - Royal Australian Air Force
   - Republic of Singapore Air Force