S 35315735

พลอากาศตรี เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ ดร.พรรษมณฑ์ ศรีนวลนัด ภริยา ,นาวาอากาศเอก โอภาส ใจเที่ยง รองเจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๔๒๐ ต้น ตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 S 35315736

S 35315737

S 35315738

S 35315739