S 35897443

พลอากาศตรี เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ นาวาอากาศเอก เรวัต ทัตติยพงศ์ เสนาธิการกรมช่างโยธาทหารอากาศ นาวาอากาศเอก ธีรภาพ พูนผล ผู้อำนวยการกองอาคาร นาวาอากาศเอก วิษณุ คุ้มพะเนียด ผู้อำนวยการกองสนามบิน และนาวาอากาศเอก อนุสิษฐ์ สุรันนา ผู้อำนวยการกองวิทยาการ เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตรวจเยี่ยมกำลังพล ชุดก่อสร้างขุดบ่อกักเก็บน้ำและปรับพื้นที่ถมดิน ชุดก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารรับรอง ๑,๒ อาคารโรงเก็บ UAV และอาคารแผนกแพทย์ สนามบินวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 S 35897445

S 35897446

S 35897447

S 35897448