S 36552730

นาวาอากาศเอก โอภาส ใจเที่ยง รองเจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

 S 36552728

94230