S 38313990

พลอากาศตรี เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมช่างโยธาทหารอากาศ ประชุมสายวิทยาการช่างโยธา กับหัวหน้าหน่วยช่างโยธา หน่วยในที่ตั้งดอนเมืองและบางซื่อ เพื่อรับฟังชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานสายวิทยาการช่างโยธา และ รับทราบข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับงานสายช่างโยธาของหน่วย ณ ห้องประชุม กรมช่างโยธาทหารอากาศ เมื่อ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

 S 38313991

S 38313992

S 38313993