S 40386653

พลอากาศเอก วีรพงษ์ นิลจินดา รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมแสดงความยินดี และ เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์และทำบุญเลี้ยงพระ ในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๗๒ ปี กรมช่างโยธาทหารอากาศ ในการนี้ พลอากาศตรี เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ โดยมีการจัดพิธีสักการะ พระพุทธมหาจักรพรรดิศิลาโยธานิมิตรมงคล บวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ และ สักการะพระวิษณุกรม เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

 2209202 S 40386647

S 40386651 S 40386654

S 40386655 S 40386656

S 40386657 S 40394837

S 40394840 S 40394839