S 43163654

นาวาอากาศเอก ธีรภาพ พูนผล เสนาธิการกรมช่างโยธาทหารอากาศ ให้การต้อนรับพลอากาศตรี เวช สุวรรณเวียง รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ และคณะ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของกรมช่างโยธาทหารอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๖๔ ณ ห้องประชุมกรมช่างโยธาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

S 43163655S 43163656S 43163657S 43163658