S 43728969พลอากาศโท เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ชย.ทอ. จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ชย.ทอ. เข้าร่วมการประชุม เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ และพิจารณาอนุมัติแผนงาน งบประมาณดำเนินงาน พร้อมทั้งพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยการประชุมในครั้งนี้ได้จัดให้มีการจับรางวัลให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ชย.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อาคาร ๘๐ ปี กองทัพอากาศ

S 43728967S 43728968S 43728970S 43728971S 43728972S 43728973S 43737138S 43737139S 43737148S 43737150