S 43729013

พลอากาศโท เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ อดีตเจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ราชการเจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ และสายการบังคับบัญชา ให้กับ พลอากาศตรี กีรติ ปิงเมือง เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ ท่านใหม่ โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคารจัดหา กรม​ช่างโยธาทหารอากาศ

S 43729011S 43729014S 43729015S 43729018