S 46432288

พลอากาศตรี กีรติ ปิงเมือง เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ บำเพ็ญกุศลและตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

S 46432286 

S 46432289

S 46432290

S 46432291