วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาระบบงานให้เป็นมาตรฐานสากล และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ รวดเร็ว มีคุณภาพ และมีจิตสาธารณะในการให้บริการ

 

ภารกิจ

มีหน้าที่ วางแผนการปฏิบัติ อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการช่างโยธา การสนามบิน การดับเพลิงและกู้ภัย และการพัสดุช่างโยธา กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านช่างโยธา มีเจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ที่มา พระราชกฤษฎีกา แบงสวนราชการและกําหนดหน้าที่ของสวนราชการ กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒ (มาตรา ๒๗)