โครงสร้างหน่วย

กรมช่างโยธาทหารอากาศ ประกอบด้วยหน่วยขึ้นตรง 10 กอง 1 แผนก ดังนี้

org