Please Login

ระบบตรวจสอบและยืนยันผู้มีสิทธิใช้งาน ทอ.

ชื่อผู้ใช้งาน (Email ทอ. ไม่ต้องใส่ @rtaf.mi.th) :

รหัสผ่าน :

เข้าสู่ระบบ

ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพอากาศ กำหนดให้ สอ.ทอ. มีหน้าที่ควบคุมการเข้าถึงใช้งานระบบสารสนเทศ โดยให้มีมาตรการและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศ (Access Control Policy) รวมถึงสามารถเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานระบบสื่อสารและสารสนเทศ เพื่อใช้ในการตรวจสอบภายหลังได้นั้น ศคพ.สอ.ทอ. จึงขอทดสอบการใช้งานระบบยืนยันตัวบุคคลก่อนเข้าใช้งานดังกล่าวเพื่อรวบรวมผลและสรุปเป็นรายงานผลการใช้งานต่อไป

กรณีเกิดปัญหาการใช้งาน

  • ในวันและเวลาราชการ กรณีลืมรหัสผ่าน และคำถาม-คำตอบ กรุณาติดต่อ ผู้ดูแลระบบอีเมล์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ กองทัพอากาศ 1155(เฉพาะโทรเบอร์ภายในกองทัพอากาศ)
  • ต่างจังหวัดติดต่อผ่านเบอร์กลาง 02-5346000 แล้วกดเบอร์ข้างต้น
  • นอกเวลาราชการ รับแจ้งปัญหาทางอีเมล์ โดยส่งมาที่ support@rtaf.mi.th

© โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

 
Your IP address is: 10.229.5.193

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา 

 001

 002

 003

(ท่านที่ 1)
พล.อ.จ.มหิดล หงสกุล
 พ.ศ.2493-2494

(ท่านที่ 2)
น.อ.สถิร สุคนธรักษ์
พ.ศ.2494-2495

(ท่านที่ 3)
พล.อ.จ.สวน สุขเสริม
พ.ศ.2495-2496

     
004 005
006

(ท่านที่ 4)
พล.อ.จ.เรือง วิศวกรรม
พ.ศ.2496-2497

(ท่านที่ 5)
พล.อ.จ.สวน สุขเสริม
พ.ศ.2497-2500

(ท่านที่ 6)
พล.อ.ต.ศิริ เมืองมณี
พ.ศ.2501-2503

     
007 008 011

(ท่านที่ 7)
พล.อ.ต.กร กนิษฐานนท์
พ.ศ.2504-2514

(ท่านที่ 8)
พล.อ.ต.จอม กุลละวณิชย์
พ.ศ.2514-2518

(ท่านที่ 9)

พล.อ.ต.วาทิต โหละสุต
พ.ศ.2518-2520

     
012 009 010

(ท่านที่ 10)

พล.อ.ต.เจิม เพ็ชรสุวรรณ
พ.ศ.2520-2522

(ท่านที่ 11)
พล.อ.ต.อาทร โรจนวิภาต
พ.ศ.2522-2525

(ท่านที่ 12)
พล.อ.ต.นิมล บุญญานุรักษ์
พ.ศ.2525-2528

     
013

014

015
(ท่านที่ 13)
พล.อ.ต.อาคม อรรถเวทยวรวุฒิ
พ.ศ.2528-2530
(ท่านที่ 14)
พล.อ.ต.ไพโรจน์ เนตรศิริ
พ.ศ.2530-2533
(ท่านที่ 15)
พล.อ.ต.รังสรรค์ ทีขะระ
พ.ศ.2533-2535
     
016 017 018
(ท่านที่ 16)
พล.อ.ต.จรัล เมินทุกข์
พ.ศ.2535-2536
(ท่านที่ 17)
พล.อ.ต.ชูดวง แสงชูโต
พ.ศ.2536-2538
(ท่านที่ 18)
พล.อ.ต.รังสรรค์ ทีขะระ
พ.ศ.2538-2539
     
019 020 021
(ท่านที่ 19)
พล.อ.ต.ไพศาล สีตบุตร
พ.ศ.2539-2540

(ท่านที่ 20)
พล.อ.ต.นิพนธ์ สายเขมะ

พ.ศ.2540-2542

(ท่านที่ 21)
พล.อ.ต.สุรชัย สุทธิโชติ

พ.ศ.2542-2546

     
022 023 024

(ท่านที่ 22)
พล.อ.ต.สมนึก สวัสดิ์ถึก

พ.ศ.2546-2548

(ท่านที่ 23)
พล.อ.ต.อภิศักดิ์ บุญเผื่อน

พ.ศ.2548-2551

(ท่านที่ 24)
พล.อ.ต.อุทิศ ยิ้มแก้ว

พ.ศ.2551-2554

     
025 026 027

(ท่านที่ 25) 
พล.อ.ต.ประโยชน์ ดีชัง

พ.ศ.2554-2556

(ท่านที่ 26)
พล.อ.ต.บรรจง คลายนสูตร์

พ.ศ.2556-2557

(ท่านที่ 27)
พล.อ.ต.ชลิต รัมมะวาส

พ.ศ.2557-2559