Please Login

ระบบตรวจสอบและยืนยันผู้มีสิทธิใช้งาน ทอ.

ชื่อผู้ใช้งาน (Email ทอ. ไม่ต้องใส่ @rtaf.mi.th) :

รหัสผ่าน :

เข้าสู่ระบบ

ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพอากาศ กำหนดให้ สอ.ทอ. มีหน้าที่ควบคุมการเข้าถึงใช้งานระบบสารสนเทศ โดยให้มีมาตรการและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศ (Access Control Policy) รวมถึงสามารถเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานระบบสื่อสารและสารสนเทศ เพื่อใช้ในการตรวจสอบภายหลังได้นั้น ศคพ.สอ.ทอ. จึงขอทดสอบการใช้งานระบบยืนยันตัวบุคคลก่อนเข้าใช้งานดังกล่าวเพื่อรวบรวมผลและสรุปเป็นรายงานผลการใช้งานต่อไป

กรณีเกิดปัญหาการใช้งาน

  • ในวันและเวลาราชการ กรณีลืมรหัสผ่าน และคำถาม-คำตอบ กรุณาติดต่อ ผู้ดูแลระบบอีเมล์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ กองทัพอากาศ 1155(เฉพาะโทรเบอร์ภายในกองทัพอากาศ)
  • ต่างจังหวัดติดต่อผ่านเบอร์กลาง 02-5346000 แล้วกดเบอร์ข้างต้น
  • นอกเวลาราชการ รับแจ้งปัญหาทางอีเมล์ โดยส่งมาที่ support@rtaf.mi.th

© โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

 
Your IP address is: 10.229.5.193

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการกรมช่างโยธาทหารอากาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1

อ่านรายละเอียด