ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการกรมช่างโยธาทหารอากาศ เรื่องประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร