การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติเบื้องต้น
- เพศชาย
- อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี
(เกิดปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2545)
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า
* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัคร
รับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.admission.nkrafa.com/
ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561