Please Login

ระบบตรวจสอบและยืนยันผู้มีสิทธิใช้งาน ทอ.

ชื่อผู้ใช้งาน (Email ทอ. ไม่ต้องใส่ @rtaf.mi.th) :

รหัสผ่าน :

เข้าสู่ระบบ

ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพอากาศ กำหนดให้ สอ.ทอ. มีหน้าที่ควบคุมการเข้าถึงใช้งานระบบสารสนเทศ โดยให้มีมาตรการและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศ (Access Control Policy) รวมถึงสามารถเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานระบบสื่อสารและสารสนเทศ เพื่อใช้ในการตรวจสอบภายหลังได้นั้น ศคพ.สอ.ทอ. จึงขอทดสอบการใช้งานระบบยืนยันตัวบุคคลก่อนเข้าใช้งานดังกล่าวเพื่อรวบรวมผลและสรุปเป็นรายงานผลการใช้งานต่อไป

กรณีเกิดปัญหาการใช้งาน

  • ในวันและเวลาราชการ กรณีลืมรหัสผ่าน และคำถาม-คำตอบ กรุณาติดต่อ ผู้ดูแลระบบอีเมล์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ กองทัพอากาศ 1155(เฉพาะโทรเบอร์ภายในกองทัพอากาศ)
  • ต่างจังหวัดติดต่อผ่านเบอร์กลาง 02-5346000 แล้วกดเบอร์ข้างต้น
  • นอกเวลาราชการ รับแจ้งปัญหาทางอีเมล์ โดยส่งมาที่ support@rtaf.mi.th

© โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

 
Your IP address is: 10.229.5.193

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561 

คุณสมบัติเบื้องต้น
กลุ่มที่1 
- บุคคลเรือน
- เพศชาย 
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 20 ปี 
(เกิดปี พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2543) 
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร (ปวช.) ทุกประเภทวิชา มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 

กลุ่มที่2
- บุคลลพลเรือน
- เพศชาย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 20 ปี
(เกิดปี พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2543) 
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) เฉพาะประเภทช่างอุตสาหกรรม มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00

กลุ่มที่3
- ทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ
- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 24 ปี
(เกิดไม่เกินปี พ.ศ.2537)
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร (ปวช.) ทุกประเภทวิชา มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า (2.00) 
* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัคร
รับสมัครทางเว็บไซด์ www.atts.ac.th
ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561