การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561 

คุณสมบัติเบื้องต้น
กลุ่มที่1 
- บุคคลเรือน
- เพศชาย 
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 20 ปี 
(เกิดปี พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2543) 
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร (ปวช.) ทุกประเภทวิชา มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 

กลุ่มที่2
- บุคลลพลเรือน
- เพศชาย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 20 ปี
(เกิดปี พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2543) 
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) เฉพาะประเภทช่างอุตสาหกรรม มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00

กลุ่มที่3
- ทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ
- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 24 ปี
(เกิดไม่เกินปี พ.ศ.2537)
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร (ปวช.) ทุกประเภทวิชา มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า (2.00) 
* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัคร
รับสมัครทางเว็บไซด์ www.atts.ac.th
ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561