การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติเบื้องต้น
- เพศชาย หรือ หญิง
- อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี
(เกิดปี พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2546)
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00
- มีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิชาการดนตรีในภาควิชาทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นและสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้เป็นอย่างด
* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัคร
รับสมัครทางเว็บไซด์ http://rtafband.com/
ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2560 ถึง 28 มกราคม 2561