วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาระบบงานให้เป็นมาตรฐานสากล และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ รวดเร็ว มีคุณภาพ และมีจิตสาธารณะในการให้บริการ

 

ภารกิจ

มีหน้าที่ วางแผนการปฏิบัติ อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการช่างโยธา การสนามบิน การดับเพลิงและกู้ภัย และการพัสดุช่างโยธา กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านช่างโยธา มีเจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ที่มา พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกําหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒ (มาตรา ๒๗)