สำหรับวิธีการหนึ่งที่ทำได้ง่ายๆ หากใครที่ต้องการช่วยลดภาวะโลกร้อน ที่กำลังเป็นภัยคุกคามใหญ่ของโลกเราในเวลานี้ นั่นก็คือ การเปลี่ยนหลอดไฟภายในบ้าน จากแบบธรรมดา (หลอดไส้) มาเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงานแทน

226

            เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับให้ดำเนินไปทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ ทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเองและสามารถพึ่งตนเองได้ การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาพลังงานโดยการศึกษา วิจัย และผลิตแก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซลโดยใช้ทรัพยกรในท้องถิ่น จึงเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน

223

225

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

              การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ในสภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย

            กระแสไฟฟ้าที่ไหลไปตามทางเดินไฟฟ้านั้น ถ้ามีทางไหลของกระแสมากกว่าหนึ่งทางแล้ว กระแสไฟฟ้าจะไหลไปในทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุด ดังนั้น เพื่อให้ร่างกาย มีความต้านทาน มากมีกระแสไฟฟ้าผ่านน้อย หรือไม่ไหลผ่านเลย 

221