220

            คำว่า "พลังงาน" ในภาษาอังกฤษได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า "The ability to do work" ส่วนภาษาไทยมีผู้ให้คำจำกัดความไว้ว่า "ความสามารถในการทำงาน "หรือ" ความสามารถที่ทำให้เกิดการทำงาน ทำงาน การทำงาน ในที่นี้หมายถึงการเคลื่อนไหววัตถุ การยกของ การหุงต้ม การให้แสงสว่าง ทั้งหลายเหล่านี้ก็คือตัวอย่างของการทำงาน 

            มนุษย์ต้องพึ่งพาพลังงาน เพราะพลังงานมีความสำคัญสำหรับการเจริญเติบโต และเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การสาธารณูปโภค การขนส่ง การสื่อสาร ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

            ปัจจุบันมนุษย์มีการใช้พลังงานมากกว่าในอดีตมาก โดยเฉพาะประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในขณะที่ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงาน นอกจากนี้ การผลิตและการใช้พลังงานก็ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

217

            เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ถ้าพิจารณาจากกำลังผลิตติดตั้ง แล้ว โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงจะประมาณร้อยละ 67 ก๊าซธรรมชาติเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและคาร์บอนที่เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ประเภทจุลินทรีย์ที่มีอายุหลายร้อยล้านปี ซึ่งสามารถแยกส่วนประกอบได้เป็น มีเทน อีเทน โพรเพน บิวเทน เพนเทน เป็นต้น หรือหมายถึง ปิโตรเลียมที่มีสภาพเป็นแก๊ส ก๊าซธรรมชาติเป็นพลังที่สะอาด สำหรับต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติจะต่ำกว่าน้ำมัน แต่สูงกว่าถ่านหินเล็กน้อย เนื่องจากระบบการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย มีสัดส่วนของก๊าซธรรมชาติสูง จึงต้องการกระจายไปใช้เชื้อเพลิงในรูปแบบอื่น

214

218

            โรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydropower plant) คือโรงไฟฟ้าประเภทหนึ่ง ที่ใช้น้ำจำนวนมากจาก เขื่อน (Dam) มาหมุนขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟ จ่ายให้กับผู้บริโภค ในจำนวนโรงไฟฟ้าทั้งหมดทั่วโลก โรงไฟฟ้าพลังน้ำมีสัดส่วนการใช้งานทั้งหมดประมาณ 24% ของโรงไฟฟ้าทุกประเภท และจ่ายให้แก่ผู้บริโภคใช้งานมากกว่า 1,000 ล้านคน ผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยรวมประมาณ 675,000 เมกกะวัตต์ (MW) เทียบเท่ากับการใช้น้ำมันถึง 3.6 พันล้านบาร์เรล (Barrels) โรงไฟฟ้าพลังน้ำนับเป็นการผลิตพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ

พลังงานลม

            ลมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เกิดจากการที่พื้นที่บนโลกได้รับความร้องจากด้วงอาทิตย์ไม่เท่ากัน บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศจะร้อน มีความหนาแน่นน้อย เกิดการขยายตัวและลอยตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกันอากาศในบริเวณที่เย็นกว่า มีความหนาแน่นกว่า หนักกว่าจะเคลื่อนเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการไหลของอากาศหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า กระแสลมนั้นเอง มนุษย์เราได้ใช้ประโยชน์จากพลังงานลมมานานหลายพันปี ในการอำนวยความสะดวกสบายแก่ชีวิต เช่น การแล่นเรือใบขนส่งสินค้าไปได้ไกลๆ การหมุนกังหันวิตน้ำ การหมุนโม่หินบทเมล็ดพืชให้เป็นแป้ง ในปัจจุบันมนุษย์จึงได้ให้ความสำคัญและนำมาใช้ประโยชน์มากขึ้น โดยการนำมาใช้ผลิตเป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จักหมดสิ้น

213