เบอร์โทรติดต่อ :

          - โทรศัพท์  :  02-534-6467,02-534-6468

ที่ตั้ง :
          171 กรมช่างโยธาทหารอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

 

แผนที่โดยสังเขป :

map