person1

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติเบื้องต้น
- เพศชาย
- อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี
(เกิดปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2545)
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า
* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัคร
รับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.admission.nkrafa.com/
ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561

2

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติเบื้องต้น
- เพศชาย หรือ หญิง
- อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 22 ปี
(เกิดปี พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2544)
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต) 
* ติดตามข่าวสารการรับสมัคร และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์http://www.nc.rtaf.mi.th/

3

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561 

คุณสมบัติเบื้องต้น
กลุ่มที่1 
- บุคคลเรือน
- เพศชาย 
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 20 ปี 
(เกิดปี พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2543) 
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร (ปวช.) ทุกประเภทวิชา มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 

กลุ่มที่2
- บุคลลพลเรือน
- เพศชาย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 20 ปี
(เกิดปี พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2543) 
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) เฉพาะประเภทช่างอุตสาหกรรม มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00

กลุ่มที่3
- ทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ
- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 24 ปี
(เกิดไม่เกินปี พ.ศ.2537)
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร (ปวช.) ทุกประเภทวิชา มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า (2.00) 
* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัคร
รับสมัครทางเว็บไซด์ www.atts.ac.th
ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561

person4

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติเบื้องต้น
- เพศชาย หรือ หญิง
- อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี
(เกิดปี พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2546)
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00
- มีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิชาการดนตรีในภาควิชาทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นและสามารถปฏิบัติ เครื่องดนตรีได้เป็นอย่างดี

 * ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัคร
รับสมัครทางเว็บไซด์ http://rtafband.com/
ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2560 ถึง 28 มกราคม 2561